Home

1 kap inledande bestämmelser

Kap. 1 Inledande bestämmelser § 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska dessa allmänna bestämmelser — fortsättningsvis kallade avtalet - 2 kap. 1 § för arbetstagare vars anställning sägs upp på grund av arbets-brist och 16 § för arbetstagare som träffar överenskommelse om frivillig avgång samt i - 3 kap. 1 § för arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut i enlig-het med anställningsavtalet och arbetstagare som omfattas av 4 kap. 1 § 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om - tillgänglighet (2 kap.), - information (3 kap.), - samtycke (4 kap.)

Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Registrering 3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten 4 kap. Tillsyn och straffansvar 5 kap. Överklagande och bemyndiganden Övergångsbestämmelse 1 Representationsbestämmelser år 2011 Begrepp 1 kap: Inledande bestämmelser 1 § Spelarstatus 2 § Spelares behörighet 3 § RB för spelare till och med 14 år 4 § Åldersdispenser 5 § Representation fr.o.m. licensålder 6 § Spelarregister 7 § Licens giltighe 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål (1 §) Lagens innehåll (2 §) Lagen är tvingande (3 §) Diskriminering (4 §) Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (5 §) 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet (1 - 4 §§ 1 Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och förarbevis för vattenskoter; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av X § förordningen om förarbevis för vattenskoter. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning till förare a

1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§. Skolväsendet omfattar skolformerna - förskola, - förskoleklass AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Vissa grundläggande bestämmelser om val finns i regeringsformen och kommunallagen (2017:725) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Tillsyns- och utredningsbefogenheter samt tvångsmedel 3 kap. Ingripanden 4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite Övergångsbestämmelse

Mb lag | inledande bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Syfte Parterna träffar detta avtal i syfte att underlätta anställningar som främjar allmän-na arbetsmarknads-, social- och sysselsättnings politiska mål enligt 4 § Anställ-ningsförordning (1994:373). Avtalet är avsett att tillämpas på tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren a 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens tillämpningsområde (1 §) Definitioner (2 §) 2 kap. Postverksamhet. Tillstånd att bedriva postverksamhet (1 - 3 §§) Tillståndsvillkor (4 - 5 §§) Allmänna krav på postverksamhet m.m. (6 - 8 §§) Obeställbara brev (9 - 13 §§) Tystnadsplikt m.m. (14 - 18 §§) 3 kap (VASA) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Syfte Parterna träffar detta avtal i syfte att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättnings politiska mål enligt 4 § Anställningsförordning (1994:373). Avtalet är avsett att tillämpas på tidsbegränsade anställninga 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll . 1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, här benämnt PNR-direktivet

Patientlag (2014:821) Svensk författningssamling 2014:2014

 1. 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna författning ges föreskrifter om nationell högspecialiserad vård som kompletterar bestämmelserna i 7 kap. 5 a § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Författningens innehåll 2 § Författningen innehåller bestämmelser om - ledningssystem (2 kap.)
 2. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna författning innehåller följande kapitel. - 1 kap Inledande bestämmelser - 2 kap Ledningssystem för kommunal räddningstjänst - 3 kap Statens övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Tillämpningsområde 2 § Denna författning innehåller bestämmelser om kommunens lednings
 3. istration och handläggning (6 - 7 §§) Redovisning (8 - 9 §§) Undantag från myndighetsförordningen (10 §) 3 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden; 4 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning. Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital (1 §
 4. ering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
 5. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens syfte; Behörig myndighet; Tillämpning av marknadsföringslagen ; Språk i investeringsfaktablad och klagomål; Tystnadsplikt; Uppgiftsskyldighet; Meddelandeförbud; Ansvarsbestämmelse; Skadestån
 6. ering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 7. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Bemyndigande 1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Svalövs kommun. 1.2 Definitioner 2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med d
Stadgar | JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

1 kap. - Inledande bestämmelser 8 1 kap. - Inledande bestämmelser 1 § Omfattning Dessa bestämmelser reglerar spelares behörighet att delta i organiserad fotboll, registrering av spelare och spelares övergång mellan föreningar. 2 § Spelarregister Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS Rätten till boendetilläggInnehåll1 §1 §I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 och 3 §§.Vidare finns bestämmelser omförmåner som kan ge rätt till boendetillägg i 4 §,undantag från rätten till boendetillägg i 5 §,förmånstiden i 6-8 §§,behållande av rätten till boendetillägg i 9 §, ochupphörande av rätten till boendetillägg i 10 §.Inledande bestämmelser2. 1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER..... 2 Författningens tillämpningsområde 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett. 1 kap. Inledande bestämmelser Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt. 1 §En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad 1 kap. Inledande bestämmelser 15 1 § Tillämpningsområde 15 1 a § 15 1 b § 15 2 § Vissa definitioner 16 2 kap. Förhandlingsordningar m.m. 17 1 § Arbetsgivarbeslut 17 2 § Lokala avtal 17 2 a § 17 3 § 17 4 § 18 5 § 18 6 § Fredsplikt m.m. 18 7 § Enskilda överenskommelser 18 3 kap. Lön 19 1 § Rätten till lön 1

Fastighetsmäklarlag (2021:516) Svensk - Riksdage

1 kap: Inledande bestämmelser - svenskfotboll

 1. Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om - kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.), - räkenskapsår (3 kap.), - bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.), - löpande bokföring och verifikationer (5 kap.), - hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.
 2. 1 kap. Inledande bestämmelser . Tillämpningsområde m.m. 1 § Bestämmelserna i denna författning gäller inom Försvarsmakten för skydd av uppgifter och handlingar som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400) men som inte rör rikets säkerhet
 3. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr.
 4. 1 kap. Inledande bestämmelser Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt 1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad
 5. 1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66). 2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och skötsel av nötkreatur av arten bos taurus inom lantbruket m.m
 6. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförord-ningen (2002:925). Föreskrifterna skall tillämpas på motorredskap, dock inte bil ombyggd till motorredskap klass II
 7. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet, krav på ekonomiska aktörer m.m. Föreskrifterna ska tillämpas på utrustning, med undantag för utrustning som omfattas av direktiv 1999/5/EG eller direktiv som trätt i dess ställe

Diskrimineringslag (2008:567) Lagen

 1. 1 kap. Inledande bestämmelser I denna bestämmelse definieras begreppet alkoholdryck. Alkoholdryck är en sammanfattande benämning på drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Dryck som är alkoholfri eller innehålle
 2. erande och inkluderande värdegrunder. § 2 Föreningens ändamål är att verka för dess medlemmar genom at
 3. 1 kap. Inledande bestämmelser Dessa föreskrifter innehåller följande kapitel. - 1 kap Inledande bestämmelser - 2 kap Ledningssystem för kommunal räddningstjänst - 3 kap Statens övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kommunens lednings
 4. 1 kap. Inledande bestämmelser. Sida 4 FFFS 1997:26 1 kap. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på kreditinstitut och värdepappersbolag vid upprättande av årsredovisning, koncernredovisning, delårsrapport och årsbokslut. Med kreditinstitut avses banker, kreditmarknadsbolag, kredit
 5. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av flygplatsoperatörer som driver en flygplats med regelbunden trafik med luftfartyg vars maximala startmassa är 10 ton eller högre. Mindre flygplatser ska tillämpa dessa föreskrifter utom i de fall där de
 6. 1 kap. Inledande bestämmelser . 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden som anges i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Definitioner 2 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har den betydelse so
Bfnar k3, k3 årsredovisning och koncernredovisning

1 kap. Inledande bestämmelser (1 - 9 §§) I 1 § fastslås att lagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, själv-bestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om − tillgänglighet (2 kap.), − information (3 kap.) 1 Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag Utfärdad den 3 juni 2021 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om fastighetsmäklare och fastighets-mäklarföretag. Uttryck i lagen 2 § I denna lag avses me 1 Svensk författningssamling Riksdagsordning; utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER Riksdagsordningens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om riksdagen. Bestämmelser om val till riksdagen, riksdagsarbetet och riksdagens uppgif-ter finns i regeringsformen

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010

 1. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om - anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),.
 2. 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Registrering, nationalitet och märkning av militära luftfartyg 3 kap. Tillstånd och godkännande för verksamhetsutövare och personal 4 kap. Lednings- och beslutsprocesser 5 kap. Flygtjänst 6 kap. Luftvärdighet 7 kap. Flygstrids-lednings-tjänst 8 kap. Flygplats-tjänst 9 kap. Fjärr-manövrerat.
 3. Patientlag (2014:821) 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. - tillgänglighet ( 2 kap. ), - information ( 3 kap. ), - samtycke ( 4 kap
 4. nelseavgift 6 8 kap. Ändrade lånevillkor 7 9 kap. Sammanläggning av lån

I Inledande bestämmelser 1 kap Om reglementet m.m. Begreppsbestämningar 1 § I detta reglemente förstås med avelsorganisation: en svensk eller utländsk av behörig myndig-het erkänd organisation eller förening för uppfödare, rasför-ening eller ett offentligt organ som bedriver motsvarand 2 kap. Inledande bestämmelser Tillståndsplikt för skjutvapen m.m. Allmänna råd Av 1 kap. 4 § b vapenlagen (1996:67) följer att alla skjutvapen, obe-roende av om de tillverkats före eller efter år 1890, är tillståndsplikti-ga om vapnen är avsedda för gastäta enhetspatroner Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap. 11, 12 och 16 §§ fordonsförordningen (2002:925), 13 kap. 3, 4 och 7 §§ trafik-förordningen (1998:1276) samt 11 a § förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser o FAS 1 kap. Inledande bestämmelser Utgiven 2012-01-16 8 (12) För OFR/S, O och SEKO gäller följande: 8 § Arbetsgivaren och en arbetstagare får träffa överenskommelse om avvikelser från avtalets bestämmelser endast om detta anges i avtalet (enskild överenskommelse) FAS Utgiven 2012-01-16 . 2

1 kap. Inledande bestämmelser Bestämmelser om villkor i andra författningar 1 § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Bestämmelser om behörighet och legitimation för lärare och förskollä 5 kap. Innehåll och inledande bestämmelser.....122 6 kap. Allmänna bestämmelser om sjukpenning- grundande 1 kap. Allmänna bestämmelser.....447 2 kap. Övergångsbestämmelser till avdelning A.....449 3 kap. Övergångsbestämmelser till avdelning B. 1 kap. Inledande bestämmelser Sida 4 FFFS 1998:28 1 kap. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på försäkringsföretag vid upprättandet av årsredovisning, koncernredovisning, delårsrapport och årsbokslut. Med försäkringsföretag avses sådana försäkringsaktiebolag och ömsesidig 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Bestämmelser om statens budget finns i 9 kap. 1-10 §§ regeringsformen.I denna lag finns ytterligare bestämmelser om budgeten. Statens verksamhet 2 § Med statens verksamhet avses i denna lag sådan verksamhet som sköts av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen 1 kap. - Inledande bestämmelser 5 1 kap. - Inledande bestämmelser 1 § Omfattning Dessa bestämmelser reglerar spelares behörighet att delta i organiserad fotboll, registrering av spelare och spelares övergång mellan föreningar. 2 § Spelarregister Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS

Fiberoptik bredband | skaffa fiber via en pålitlig

1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Detta avtal gäller arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet gäller dock inte − arbetstagare som omfattas av ett annat centralt eller lokalt villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll Kap. 1 Inledande bestämmelser § 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhet-ens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen. Anställningsvillkoren kan, där så anges, anpassas till lokala förutsättningar oc Med stöd av 10 kap. 5 § läkemedelsförordningen (2006:272) och 14 § punkt 7 förordningen (2009:659) om handel med läkemedel meddelar Läkemedels-verket följande föreskrifter om maskinell dosverksamhet. 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ I dessa föreskrifter finns bestämmelser om maskinell dosdispenserin

1. Inledande bestämmelser 1.1 Bemyndigande 1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Landskrona Stad. 1.2 Definitioner 2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med d 3 kap. Behörighet och urval Inledande bestämmelse 1§ I 20 kap. 11, 19 och 20 §§, 21 kap. 11 och 16 §§ samt 22 kap. 13 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna respektive utbild-ning i svenska för invandrare

1 kap. Inledande bestämmelser Bemyndigande 1 § Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-SU, med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (nedan kallat Villkorsavtalet). Tillämpningsområde för Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar Skollagen gemensamma bestämmelser för alla skolformer om bland annat trygghet och studiero, Paragraf ur 1 kap. Inledande bestämmelser som kan vara till nytta för den som är berörd av denna Paragraf ur 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan som kan vara till nytta för den som är elev där eller har barn som. 1 kap. Inledande bestämmelser. Tillämpningsområde. 1 § Detta avtal gäller arbetstagare vid myndigheterna under regeringen. Avtalet gäller dock inte. arbetstagare som omfattas av ett annat centralt eller lokalt löne- och förmånsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll

Vallag (2005:837) Svensk författningssamling 2005:2005:837

Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER..... 2 Författningens tillämpningsområde 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett. Inledande bestämmelser 1 § I denna författning ges föreskrifter om nationell högspecialiserad vård som kompletterar bestämmelserna i 7 kap. 5 a § hälso- och sjuk-vårdslagen (2017:30) och 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:30). Författningens innehål Förordningen (2020:1099) om ändring i hälso- och. 1. Inledande bestämmelser Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar där anläggningsin-nehavaren är en konsument. För anslutning och överföring av el till den som bedriver nä-ringsverksamhet eller annan likartad verksam-het tillämpas andra villkor 1 kap. Inledande bestämmelser Syfte 1 § Syftet med bestämmelserna i 2 kap. är att för vissa verksamheter med joniserande strålning anpassa bestämmelserna i strålskyddslagen (2018:396) till risken för skadlig verkan av joniserande strålning. 2 § Syftet med bestämmelserna i 3 kap. är att på ett från strålskydds Allmänna bestämmelser - AB 05 Kap. 1 Inledande bestämmelser § 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen

Postlag (2010:1045) Lagen

 1. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna samman- komster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamhete
 2. 1 kap. Inledande bestämmelser 9. 1 kap. Inledande bestämmelser. Tillämpningsområde. 1 § Detta avtal gäller arbetstagare vid myndigheterna under regeringen. Avtalet gäller dock inte • arbetstagare som omfattas av ett annat centralt eller lokalt. löne- och förmånsavtal eller andra bestämmelser. med motsvarande innehåll
 3. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER . 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor, samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263), Energimarknads-inspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten (EIF
 4. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Allmänt 3 kap Visuella flygregler (VFR) 4 kap Instrumentflygregler (IFR) 5 kap Undantag Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Bilaga 1 Luftrumsklasser Bilaga 2 Obemannade friballonger Bilaga 3 Särskilda bestämmelser om färdplaner Bilaga 4 Signaler och tecke
 5. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter 12 kap. Tillsyn m.m. 13 kap. Övriga bestämmelser Övergångsbestämmelser 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar och om handel med el i vissa fall
 6. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Vem som tecknar försäkringen Vem som tecknar försäkringen (försäkringstagaren) framgår av försäkringsbrevet. 1.2 fristen enligt AB 04/ABT 06 5 kap 17§ löpt ut, begära att entreprenören avhjälper felet och utger ersättning i en-lighet med kontraktet
 7. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Verksamhetens uppdrag, syfte, karaktär och mål ska utgöra grund för utformning-en av innehållet i anställningsvillkoren. Vidare ska beaktas verksamhetens eko-nomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov samt medarbetarnas individuella behov och önskemål

1 kap. Inledande bestämmelser 23 1 kap. 1 § Förrättningsåtgärder enligt FBL 25 1.1.1 Fastighetsbildning 25 1.1.2 Fastighetsbestämning 26 1.1.3 Särskild gränsutmärkning 27 1 kap. 1a § Tredimensionell fastighetsindelning 28 1.1a.1 Definitioner och begrepp 28 1.1a.2 Mark och utrymme 33 1 kap. 2 § Fastighetsregistret 34 1.2.1. (1.7) 1 kap. Inledande bestämmelser . 2 kap. Tillhandahållande på marknaden 3 kap. Produktens överensstämmelse med kraven . 4 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter . 5 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter och avgifter vid marknadskontroll. Bilagor . Bilaga 1 1 (33) Miljöbalkstaxa Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet

Data roaming på eller av - när vi pratar om roaming menar vi

Aktuella bestämmelser för programbyte. Nationella programmens innehåll: 4 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) samt bilaga 3 till skollagen (2010:800) Omvandling av inledande kurs i historia, samhällskunskap och naturkunskap: 8 kap. 15 § i gymnasieförordningen (2010:2039 1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER FÖRORDNING (2003:789) OM SKYDD MOT OLYCKOR Uppdaterad t.o.m. SFS 2020:883 . 1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSE : 1:1. Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i . lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. lDe begrepp som används i SKOLFÖRORDNING. I denna förordning finns följande kapitel: - inledande bestämmelser (1 kap.), - huvudmän (2 kap.), - lärotider (3 kap.) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Verksamhetens uppdrag, syfte, karaktär och mål ska utgöra grund för utformning-en av innehållet i anställningsvillkoren. Vidare ska beaktas verksamhetens eko-nomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov samt medarbetarna

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser 1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66). 2 § Bestämmelser om tillstånd för att visa vilda djur i djurparker finns i art-skyddsförordningen (2007:845) 24 kap. Innehåll och inledande bestämmelser. Innehåll. 1 § I denna underavdelning finns allmänna bestämmelser om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid i 25 kap. Vidare finns bestämmelser om - bestämmande och behållande av sjukpenninggrundande inkomst samt beräkning av årsarbetstiden i vissa situationer i 26 kap. Bilaga 1 till BEA 01 3 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA 01 Kap. 1 Inledande bestämmelser § 1 Tillämpningsområde m.m. Mom. 1 Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighets-föreskrift, gäller detta avtal arbetstagare som a) anvisats skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA) enligt för Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder ES 20.02.25 Inledande bestämmelser 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön

Bruten lilltå försäkring, bruten tå - en typ av

Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i

Kap. 1 Inledande bestämmelser § 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksam-hetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen. För att möta verksamhetens behov och klara kompetensförsörjningen bör arbets Inledande bestämmelser Bemyndigande . 1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§miljöbalken (1998:808) och 74 75 §§ - avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Stockholms kommun. Definitioner . 2 Skollagen gemensamma bestämmelser för alla skolformer om bland annat trygghet och studiero, elevernas utveckling mot målen, kränkande behandling och skolplikt. Paragraf ur 1 kap. Inledande bestämmelser som kan vara till nytta för den som är berörd av denna lag.. 1 kap. Inledande bestämmelser . 5 § Länsstyrelserna skall genom rådgivning och informa-tion stödja kommunerna i deras verksamhet enligt denna lag. 6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som an-svarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs

Lön domare - beställ taxeringskalendern idag med fri frakt

Senaste versionen av HSLF-FS 2018:48 Socialstyrelsens

1 § Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T. 2 § Detta avtal ersätter arbetstidslagen (ATL) och 4 kap Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T. Inledande bestämmelser Undantag och avsteg från arbetstidslagen 3 § Följande arbetstagare vid FMV har förtroendearbetstid. 1 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Förrättningsåtgärder enligt FBL 1a § Tredimensionell fastighetsindelning 2 § Fastighetsregistret 3 § Samfällighet 4 § Fristående fiske 5 § Förordningar och föreskrifte Inledande bestämmelser. 1 2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen eller 4. en insats enligt 9 § 4,.

Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden Lagen

Inledande bestämmelser 1§ Bestämmelserna i 1 kap. 2-6 §§ dessa föreskrifter tillämpas vid pröv-ning enligt 2 kap. 1 a § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) om forn-lämningsförklaring som syftar till att skydda kulturhistoriskt värdefull 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § En stiftelse bildas genom 1. förordnande enligt 2 §, 2. förordnande enligt 11 kap. 1 §, 3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller 4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m 1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. 1 och 2 §§, lagens tillämpningsområde. 1 kap. 5 - 9 §§, definitioner av alkoholdrycker och tillverkare. Litteratur: proposition 2009/10:125 en ny alkohollag, avsnitt 6.2 och avsnitt 17.1 Författningskommentar till bestämmelserna i alkohollagen 1 kap. 5 - 9 §§ om definitioner. 2 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser; 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning; 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen; 4 kap. Kvalitet och inflytande; 5 kap. Trygghet och studiero; 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling; 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning; 8 kap. Förskolan; 9 kap

Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om

1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. 1 § Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat 1 kap. Inledande bestämmelser 1 kap. 1 § Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat. Definitioner 1 kap. 3 De tidigare bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1-8 §§ ellagen har flyttats till elsäkerhetslagen (2016:732), som trädde i kraft den 1 juli 2017. Ellagen har för närvarande följande kapitel. 1 kap. Inledande bestämmelser; 2 kap. Nätkoncession m.m. 3 kap. Nätverksamhet m.m. 4 kap 1 Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om begravningssamfälligheten i Göteborg den SvKB 2016:8 Lydelse 1 januari 2020 Ändringar införda t.o.m. SvKB 2019:20 1 kap. Inledande bestämmelser Samfällighetens uppgifter 1 § I dessa bestämmelser ges de närmare förutsättningarna för at KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) I Inledande bestämmelser § 1 Tillämpningsområde Mom. 1 KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) gäller för en arbetstagare för vilken tillämpas AB, BEA, Med stud, PAN eller RiB, om han eller hon inte omfattas av andra bestämmelser om pension genom anställningen

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; Norstedts Juridi

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) som avser elektronisk kommunikation elle Prop. 2004/05:85 509 21 Författningskommentarer 21.1 Förslaget till aktiebolagslag 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 kap. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag Inledande bestämmelser 1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller inom Malmö kommun följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna är meddelade med stöd av Av bestämmelser i 5 kap. 1 och 4 §§ grundskoleförordningen samt 1 a kap. 5 a § förordningen om fristående skolor följer att åtgärdsprogram ska upprättas om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts vid slutet av det tredje, femte och det nionde skolåret. Eleven och elevens vårdnadsha

Försvarsmakten fordon, i försvarsmaktens uppsättning av

1 § Bestämmelser om ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § miljöbalken. Ansökningsmål är även mål om. 1. bestämmande enligt 2 kap. 9 § av ersättning för rätten att ta i anspråk ett strömfall, 2. inrättande enligt 4 kap. 3 § av en gemensam anläggning för bevattning, sedan en samfällighet enligt 4 kap. har bildats 1 kap 1 § Inledande bestämmelser Genom den föreslagna lydelsen ändras hänvisningen från direktiv 2002/6/EG till fartygsrapporteringsdirektivet 2010/65/EU. 4 kap. 1 §: Inledande bestämmelser Här regleras att de uppgifter som krävs för klarering av fartyg ska lämnas elektroniskt via en myndighetsgemensam portal, Maritime Single Windo Inledande bestämmelser 1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ MB och §§ 74-75, avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Östra Göinge kommun. Definitioner 2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som här anges: 1