Home

Etiska ställningstaganden mening

Etiska ställningstaganden visa upp förebilder och föra samtal kring etiska frågor som till exempel vad en bra vän är och vad ett gott liv kan innebära. Etik och elever Osbeck (2017) analyserade år 2013 nationella prov i religion för högstadiet då frågan var o ; ska lidand Inom dömande verksamhet torde utrymmet för etiska ställningstagan den i allmänhet begränsas utifrån en avvägning mellan önskvärdheten av, å ena sidan, att rättsreglerna tillämpas så att varje enskilt beslut fram står som någorlunda rimligt samt, å andra sidan, att förutsebarhet och konformitet uppnås samt att den lagstiftande maktens och domstolarnas rättsproducerande verksamhet hålls åtskild

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som vad är det goda, vad är det rätta, hur bör man bete sig Vägledningens målgrupper är dessutom i många fall individer som i någon mening befinner sig i en utsatt situation. Yrkesetiska frågor och ställningstaganden är ständigt närvarande i det dagliga vägledningsarbetet. Etikfrågor förändras och utmanas även i relation till samhällsförändring och teknikutveckling

Något om juridik, etik och rättspolitik SvJ

  1. 3.6 Etiska ställningstaganden I dag har vi bara lekt - all lek har en mening och bidrar till lärande (Eriksson & Svensson 2009). Dessa arbeten studerar barns lek och lärande i förskolan och utgår från ett sociokulturellt perspektiv
  2. Att tro på en stor satsning på kultur som alla ska ha råd med är ett etiskt ställningstagande för människan som tänkande och reflekterande varelse. Expressens chefredaktör Thomas Mattson skriver på sin blogg att det var anmärkningsvärt att statschefens gemål agerade mot medierna och att Pon:s ställningstagande därför är viktigt
  3. i studien, vårt material, etiska och andra ställningstaganden inför genomförandet av intervjuerna och analysarbetet. I resultatredovisningen väljer vi att redovisa våra data från de intervjuer vi genomfört och vår analys av dessa. Här presenteras de teman som skapats från intervjuerna, vilka är
  4. nelse om att en yrkesutövare också företräder en profession. HR-arbetet har stor betydelse för vitaliteten och välbefinnandet på en arbetsplats. Yrkesarbetet har kommit att få en allt större existentiell mening och betydelse för vår personliga identitet
  5. a egna värderingar och ställningstaganden klara för mig. I Lpo-94 aktualiseras också etikens betydelse i undervisningen, men jag har under
  6. Morgan, i grunden etisk, en vision av rättvisa och jämlikhet som hade mer att göra med den gamla goda puritanska saken än med Marx kommunism. Mot den bakgrunden är det hyckleri att påstå att våld skulle vara en olycka, annat än i etisk mening, menar den amerikanska psykoanalytikern James Hillman

Etiska rådet vägleder i konkreta dilemman. Etiska rådet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har besvarat frågor om etiska dilemman i snart två år. Det finns egentligen ingen vårdsituation som inte berörs av etiska överväganden, säger ordföranden Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik. I höst har också ett. Etiska skäl kan vara starkare än ur ett moraliskt perspektiv blir det inför det vida kända faktumet att medborgare inte röstar enbart utifrån etiska ställningstaganden utan ofta med sin uppväxt i 1800-talet USA var en slav likt många andra afroamerikaner delade förmodligen inte den utbredda meningen hos befolkningen att. Värdegrunden ger vägledning i ditt möte med en person i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden och uppmuntrar dig till reflektion som stöd i ditt etiska ansvar i din yrkesutövning. Rent konkret är hela texten bearbetad, ett stycke om mod är tillagt När man frågar efter livets mening eller vad som händer en människa efter döden så ställs dessa frågor ibland med en religiös referens i tydlig åtanke, alltså ett antagande om att meningen med det mänskliga livet är något som ligger utanför människan själv, till exempel i form av en tanke eller plan hos ett högre väsende (Gud), respektive att samma högre väsende erbjuder en annan form av tillvaro efter döden

resonemang omkring etiska ställningstaganden. Sedan följer resultatredovisningen och en sammanfattande analys av detta. I därpå följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden. Rapporten avslutas med punkter att några beakta inför en fortsättning av behandlingsinsatsen Grön rehab. Teoretisk bakgrun Etiska ställningstaganden I min mening grundar sig detta i att eleverna inte hade ett utvecklat förhållningssätt till etiska frågor som: Hur är man en bra vän?, Vad räknas som gott handlande?, Hur är man tolerant och öppensinnad? och så vidare moral. Politiska ställningstaganden när det gäller exempel-vis vård, omsorg, skola, och integration vilar på en etisk grund. När man i den politiska processen stiftar lagar kan emellertid vissa etiska principer kollidera med lagarna, exempelvis den etiska icke-våldsprincipen mot den poli-12 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt England skall kräva att alla pensionsfonder skall redovisa sociala, etiska och miljömässiga ställningstaganden och riktlinjer för sin verksamhet, såsom konsumentupplysning. Föreställningar om det goda livet och den goda den människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen

Etiska begrepp, teorier och modeller är viktiga i religionskunskap. Himmel och jord ger många exempel på etiska ställningstaganden i vardagen, men det finns här inte rum för fakta, t olkning och analys av dessa. Däremot kan etisk teori illustreras med exempel ur serien. Etiska dilemman utifrån elevernas vardag finns inte i . Himmel och jor etiskt motiverade 6.3 Rådets ställningstaganden veckan i abortlagens mening (17+0 - 17+6) som veckan mellan 18+0 och 18+6. För att undvika denna oklarhet används i följande rapport skriv-sättet vecka X+ för att ange graviditetsvecka, vilket avser den veck Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att PPM bör få i uppgift att utvärdera och granska fonderna utifrån etiska, sociala och miljömässiga aspekter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt England skall kräva att alla pensionsfonder skall redovisa sociala, etiska och miljömässiga ställningstaganden och riktlinjer för sin verksamhet såsom konsumentupplysning Svåra etiska ställningstaganden - föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning (MIUN Campus Sundsvall) 4 timmar: Matthias Brian: 5 dec: Läkarkandidater T7 semiarium palliativ medicin på Hospice, grupp 2 : 4 timmar: Matthias Brian eller Linda Eriksson: 4 de V.17 - Vad är etik och moral Att söka svar på frågor Civil olydnad uppgift V.18 - Etiska modeller Att undersöka ansvar V.19 -Etiska ställningstaganden Att söka mening V.20- Vi testar etiska resonemang V.21- Etiska ställningstaganden V.22 - Etik & Moral V.23 Etik & Moral. Varför? Sammanhang och aktualite

Deklaration - Sveriges Vägledarförenin

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra Etiskt komplexa situationer är något som sjuksköterskor kan komma i kontakt med i sitt arbete. sekretesslagstiftningen bygger ofta på etiska ställningstaganden (Sandman & Kjellström, 2018). mening och hopp i livet kräver ständiga ställningstaganden. Ge exempel på etiska frågeställningar som kräver ditt ställningstagande. Utgå gärna från ditt vardagsliv! Sammanfatta några exempel och synpunkter som kom fram. B Förklara följande etiska begrepp och ge exempel på dem: etik, moral, fakta, värdering, existentiell, inre bilder 5.5 Etiska ställningstaganden står att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (FN, 1989, artikel 12). Detta innebär att varje enskilt barn har rätt till en form av språk. Synen på vad barns rättigheter är, är komplext eftersom den inte bara varierar över ti vara delaktig, och känna mening). Att uppleva sig • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande samtal där de får göra egna etiska övervägande och ta egna beslut inför framtiden

Etisk kod för arbetsterapeuter syftar till att ge vägledning och stöd för reflektion och analys vid professionsetiska ställningstaganden. Oavsett arbetsterapeutens verksamhetsområde kan den etiska koden utgöra en utgångspunkt för beslutsfattande och förhållningssätt inom ramen för professionsutövningen Etisk stress förbundet med patienten _____ 14 Vård vid livets slutskede nya utmaningar ur ett etiskt perspektiv. Omvårdnadens mening är att göra det som är rätt eller gott för andra människor. Även De etiska ställningstaganden

Synonymer till ställningstagande - Synonymer

Forskaren menar då att kunskapen är giltig för alla situationer, i alla tider och för alla människor. Omvårdnadens grunder, sammanfattning. Kurs: Omvårdnadens grunder (O0092H) O m v å r d n a d e n s g r u n d e r. Etik-moralfilosofi. Etik är karaktär, sedvänja, värderingar hos individer En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Marti Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Datainspektionen är ingen etisk nämnd som pekar moraliskt finger.; Anders Borg har lagt förslag mot räntesnurrorna och Göran Hägglund vill se en etisk kod.; Sedan är det en etisk fråga vems situation som ska stå i centrum.; Vad som är moraliskt rätt eller fel är en evig diskussion som.

Marcus: Etiska hållningar kan jag se som viktiga, men jag uppfattar etiska principer som mer allmänna uppfattningar utifrån vilka etiska hållningar kan härledas (även om sådana hållningar, enligt ovan anförda studie, kanske inte faktiskt härleds från etiska principer). Ett exempel på en sådan princip som citatet ovan beskriver är konsekvensetik Innan Darwin och evolutionsteorin. Debatten om religion är förenligt med vetenskap har pågått sedan den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Med hjälp av den vetenskapliga metoden som baseras på observationer, experiment och tester började man försöka förklara hur verkligheten är uppbyggd och fungerar I en ny bok skriver Ann Heberlein om etik, moral och meningen med livet. En utmärkt introduktion till klassiska moralfilosofiska diskussioner, skriver Gabriel Byström

Etik för personalvetare - Akademikerförbundet SS

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskild Etik är samtidigt både vardagliga erfarenheter och ett särskilt kunskapsområde. Det betyder att rationalitet, förnuft och tänkande är viktiga, men otillräckliga, inslag i en etisk reflektion att göra etiska ställningstaganden. Syftet med riktlinjer för värdegrund och etik är att de ska bidra till ökat med-vetande

Varumärken är kulturella, politiska och ideologiska objekt och har kommit att presentera livsstilar, etiska ställningstaganden och rollförebilder i vår tid. Varumärken tillskrivs mening i en process av medförfattare (där fler än bara producenten ingår) och studien fokuserar hur medförfattande av betydelse sker Skolledarens etiska kompetens kan stärkas genom utbildning, handledning och reflektion enskilt eller tillsammans med kollegor. Vår yrkesetiska kod ska ut göra ett viktigt stöd både i den strategiska planeringen och i akuta problemsitu ationer. Koden kan aldrig vara heltäckande i den meningen att den ger anvis ningar för handlande Etik är bara att härma andra människor, det finns ingen högre mening med etik än så. Någonstans. Tror Du att det finns, varsågod kom fram med relevant information om detta och bevisa det för dumma mig. 2012-08-19 11:38 utan det valet grundade sig på ett helt komplex av olika ställningstaganden Det är viktigt att göra etiska ställning staganden i alla delar i modellen. Det uppstår ständigt situationer och dilemman i det pedagogiska förändringsarbetet där den etiska diskussionen är viktig. Modellen ger stöd för att skapa ett medvetet arbetssätt som bygger på reflektion, etiska ställningstaganden och full delaktighet Forskningen om etik, värden och normer i skolan handlar om villkor för utbildning, för dem som utbildas, och hur utbildning medverkar till att skapa, förmedla och förändra olika värden och normer och de etiska ställningstaganden de bygger på

etiskt synonymer, betydelse och exempelmeninga

vägledning vid etiska ställningstaganden. De krav som ställs på skolledaren vad gäller arbetets innehåll och kvalitet är också etiska krav. Hög kvalitet innefattar således etiska hänsyn till dem som berörs av hans/hennes yrkesutövning. Skolledaren är skyldig att respektera berörda parters berättigade krav, vilka emellertid in Etik book. Read 2 reviews from the world's largest community for readers. Etikens huvudfrågor är tre: Det handlar om människan, Start your review of Etik: människa, moral, mening - En introduktion. Write a review. Jun 03, 2014 Patrik Kullebjörk rated it liked it överväganden och ställningstaganden. Det förutsätter att den enskilde tar ansvar för sitt agerande. Som anställd eller förtroendevald präglar du andras bild av Fagersta kommun genom ditt uppträdande, ditt förhållningssätt och din attityd. Föreliggande etiska regler och riktlinjer vänder sig till anställda och,

SETT2015 - Om människosyn, lärande och att rikta blicken mot sig själv. I torsdags var jag på utbildningsmässan SETT - en mässa för innovativt lärande som erbjuder föreläsningar och mötesplatser för oss som arbetar i skolvärlden. SETT pågick under tre dagar, men fokus den tredje dagen låg på förskolan, vilket tydlig syntes i. Svåra etiska ställningstaganden Det är också en avslutad mening, ett konstaterande av vad som hänt. Därför sätter vi punkt även i vår tid

Etiska rådet vägleder i konkreta dilemman Sahlgrenskali

Placeringspolicy - hur tänker vi kring risk, etik, mm. Vi talar om placeringspolicyn och därtill kopplade frågor. Fokus är ideell verksamhet och insamlingsverksamhet, som drivs t ex i en ideell förening och i en stiftelse. Värderingarna är viktiga, men ibland är det ändå svårt att enas om en konstruktiv och tydlig text som också är. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om surrogatmoderskap. Frågan är komplicerad och rymmer många etiska ställningstaganden. Det är därför rimligt, Det finns många etiska överväganden som behöver göras angående surrogatmödraskap Etiken har en prioritet framför juridiken, i den meningen att lagar som är förkastliga ur etisk synvinkel bör ändras. Men från denna prioritet följer inte att om en person finner att lagarna kommer i konflikt med hans eller hennes etiska ställningstaganden så bör han eller hon bortse från lagarna och i stället sitt följa sitt samvete

Etiska och moraliska frågeställningar kring civil olydna

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden (Lpo-94, s 8). Uttrycket grundade på kunskaper och personliga erfarenheter i den före etiska dialogen inom forskarvärlden precis lika viktig. Kanske också den etiska dialogen tillsammans med dom man forskar om. Den etiska dialogen U: Det finns ett uttryck som jag är v äldigt f örtjust i och det är att man aldrig vet vad man har sagt f örrän man f ått ett svar. I all sin enkelhet visar det hur viktig dialogen är

Värdegrund för omvårdnad Svensk sjuksköterskeförenin

Demokrati. I den allra första meningen i vår Läroplan, Lgr11, står det: Skolväsendet vilar på demokratins grund.. Att skolan ska vila på demokratins grund innebär även att alla elever ska få jobba med demokratiska arbetsformer och det görs t ex när klassen har sitt klassråd och när representanterna för sin klass talan i. punkter och etiska resonemang och modeller. Etik har sedan lång tid en given plats inom ämnet religionskunskap i grundskolan, även om den i andra sammanhang också har en hemvist inom filosofin. Kursplanen anger att undervisningen syftar till att ge eleverna . förutsättningar att . kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska. Etiska aspekter kvalitativ forskning. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen Tema Etiska principer styr hur forskningen går till 27 november. Vilka etiska ställningstaganden behöver förberedas? 2) Vilka förberedelser krävs för urval, information till deltagare, procedurer för att få in informerade samtycken innan datainsamlingarna påbörjas, samt vilka etiska protokoll behöver olika forskare upprätta inför sina interaktioner me

DE STORA FRÅGORNA 1

12- åringars medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Denna undersökning genom-fördes med anledning av bland annat rapporter från Skolverket angående uteblivna etiska och värdegrundande samtal i skolan. Stöd för uvecklingsarbetet fann jag i de styrdokument som skolan skall följa meningen att det skall vara utgångspunkt för ställningstaganden som MFRs nämnd gör i olika forskningsetiska frågor och ligga till grund för etikkommittéernas arbete med granskning av ansökningar. Slut-ligen är den tänkt att tjäna som vägledning till medicinska forskare vid planering och etisk värdering av forskningsprojekt, samt. 4.3 Etiska ställningstaganden 17 4.4 Genomförande 18 4.5 Förförståelse 19 4.6 Maktasymmetri djupare förstå arbetets mening och betydelse i upphörandeprocessen, behövs kvalitativa studier som specifikt studerar detta, vilket föreliggande studie avser att göra 5.4 Etiska ställningstaganden i det som hon studerar för att över huvud taget lära sig någonting i en mer djupgående mening, och för att kunskaperna ska bli bestående (SOU 1997:21). 3.2 Förskolan som arena för barns lärprocesse Etiska ställningstaganden vid barnintervjuerna.....42 Syfte och analysmetod - Vad innebär lyssnande i en pedagogisk Tolkning av barns mening - önskvärda värden.. 157 Om inflytande och styrning i praktiken.

Premiepensionsfonder med etiska regler Motion 2002/03

Etik och moral Lemshag

Ett avsnitt belyser etiska aspekter på samtycke. Syftet är att ge en översikt och bidra till kunskap. Detta kunskapsunderlag är avgränsat till samtycke inom några specifika områden − syftet är inte att ta upp hantering av hälsodata i vid mening. Rapporten sammanfattar och ger en överblick, men innehålle etiska frågor och överväganden ytterst svåra att besvara men av stor vikt att belysa. Gustafsson (ibid) saknar ett viktigt och djupgående samtal om dessa avgörande frågor vid forskning som rör analys och tolkning av barns uttryck ur olika perspektiv

Premiepensionsfonder med etiska regler Motion 2001/02

Etiska ställningstaganden till moraliska frågor är sit u-erade i det att de uttalas i en bestämd tid, plats och situation. som preskriptivt tvingande i den meningen att den individuella frihet som bejakas föru t-sätts hålla sig inom vissa ramar. Etiska ställningstaganden 12 Resultat 12 Målgrupp och rekrytering 13 Motivera målgrupp 14 Innehåll och uppbyggnad av program 15 viktigt för att ge vardagslivet mening och skapa nya sociala roller. Under EUs Äldreår 2012 (Socialdepartementet, 2011) uppmärksammades behovet a

Etiska ställningstaganden. er ; att göra etiska ställningstaganden. Syftet med riktlinjer för värdegrund och etik är att de ska bidra till ökat med-vetande. Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemma kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga mening under högtidliga former. Det blir ett fint sätt att befästa innehållet i konventionen Etiska ställningstaganden är betydelsefulla under hela forskningsprocessen, det vill säga att etiska problemområden bör uppmärksammas och reflekteras över under projektets gång (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Informationskra - Det är svåra etiska ställningstaganden som kan bli aktuella, säger Harald Roos, medicinsk rådgivare i gruppen. Sandra Stendahl Text Det är redan nu en hel del vård som sätts på vänt

Aktuella utbildningar Mellannorrlands Hospic

Etiska Ställningstaganden.. 62 Kliniska Implikationer meningen, organisationen och riktningen i dessa krafter. På det sättet skapas en länk mellan själv-konceptet och motivation Niccolò Machiavelli (uttalas [máckiavelli]), född 3 maj 1469 i Florens, Italien, död 21 juni 1527 i Florens, var en florentinsk författare, filosof, historiker och politiker.Han är framförallt känd för den politiska skriften Fursten som gavs ut fem år efter hans död

Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen

etiska ställningstaganden av detta slag inte främst kan baseras på attitydundersökningar i befolkningen, vare sig dessa håller god kvalitet eller ej. En så viktig fråga som organdonation . kan inte baseras på en enstaka tvärsnittsundersökning av befolkningens attityder som utförs vid en enstaka tidpunkt Etiska värderingar och ställningstaganden görs kontinuerligt och kan inte prickas av. Detta dokument är en väg-ledning för etiska problemställningar som kan vara relevanta före Etiska diskussioner kring vad som anses vara rätt eller fel sant eller falskt o s v. ska ge eleverna redskap att göra medvetna ställningstaganden och utveckla deras förmåga att reflektera Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd har un- och reflektioner om etiska ställningstaganden. p rofessionell etik och etiska regler samt att belysa mening i upplevelser. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening,. genom att studenten värderar och kritiskt granskar de mål, etiska ställningstaganden, teorier och metoder som valda handlingsstrategier bygger på. Den studerande ska under kursen reflektera över egna erfarenheter, reaktioner och upplevelser inom det sociala arbetets praktikfält

Omvårdnadens grunder, sammanfattning - O0092H - StuDoc

perternas material ger underlag till myndighetens ställningstaganden. Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser. föreställningar beror på missuppfattningar om ordens mening. lar etik om att söka föra en dialog präglad av förståelse och inlevelse oc Bioscience Explained startade med stöd från AstraZeneca och Vetenskapsrådet som en tvåspråkig samproduktion med National Centre for Biotechnology Center vid Readings universitet i Storbritannien. National Centre for Biotechnology Center är en icke-vinstdrivande enhet inom Readings universitet som undervisar i skolor och producerar undervisningsmaterial som går att beställa från dem.

de etiska ställningstaganden vi har att förhålla oss till i mötet med den lidande och hjälpsökande patienten. Att till exempel särskilja utredning och behandling tycks inte längre vara en central fråga eller källa till reCektion och eftertanke. Arbetskol-leger, liksom enskilda psykologer, :nner det vara odiskutabelt at serar alla på den klassiska filosofiska frågan huruvida etiska värden på övertygande grunder kan betraktas som i någon mening »objek-tiva« eller ej. Några från den etisk-filosofiska debattens historia väl-kända ställningstaganden presenteras och analyseras kortfattat, och den inte minst i modern värdegrundsdiskussion förekommand Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, Fannys hemliga mening med livet. Sv 7-9 Värdegrunden kan sitta i väggarna och det är inte alltid positivt Värdegrunden märks i hur vi bemöter de boende och ibland även våra kollegor. Att uppmärksamma brister i värdegrunden är ett gemensamt ansvar. Vad är en värdegrund En värdegrund är inte ord på ett papper. Den utvecklas i mötet mellan människor och ges uttryck i praktisk handling. Etisk kod för personalvetare Det här dokumentet behandlar etiska frågor för perso - nalvetares arbete. Resonemang och ställningstaganden i dokument et utgör en etisk kod för personalvetare och att få en allt större existentiell mening och betydelse för vår personliga identitet Barnkonventionen intro. (åk 4-6) jun 1, 2020. Rafiki förklarar barnkonventionen och dess fyra grundprinciper med film och bilder. Vannak i Phnom Penh berättar hur han deltar i arbetet för barns rättigheter. Rafiki låter barnen reflektera över och ge exempel på vad barn behöver för att leva ett bra liv