Home

EEG fördraget

Romfördraget (EEG

 1. Romfördraget (EEG) Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 - fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom)
 2. Romfördraget, formellt fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien. Det trädde i kraft den 1 januari 1958 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser
 3. EG-fördraget (Romfördraget) trädde i kraft den 1 januari 1958. Ursprungligen hette det EEG-fördraget, eftersom det upprättade den europeiska ekonomiska gemenskapen. Efter fusionsfördraget som lade samman flera fördrag byttes namnet till EG-fördreaget. EG-fördraget består av 314 artiklar och innehåller framför allt grundreglerna för den gemensamma.
 4. EEG-fördraget) 13. EEG.s politik-konkurrensregler tillämpliga på företag omavtal konkur­ rensbegränsande samverkan förbud undantag förutsättningar för beviljande-förbättring av produktionen eller distributionen av de aktuella varorna-kommissionens skyldigheter 85.3 (artikel i EEG-fördraget) 1. När en rättsaktsom utfärdatsav en institution riktar sig till namn­ givna adressater, är endast den text so

Romfördraget - Wikipedi

 1. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen
 2. Syftet med det ursprungliga fördraget var att få sex länder som tidigare varit i krig med varandra att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. I senare fördrag har man kommit överens om nya samarbetsområden eller förbättrat funktionen hos EU:s institutioner i takt med att antalet medlemmar ökat från sex till 28
 3. EU-fördragen. EU-fördragen. Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området
 4. Fördraget om upprättandet av Europeiska försvarsgemenskapen · Europeiska konstitutionen Relaterade dokument Schumandeklarationen (1950) · Edinburghbeslutet (1992) · Stadgan om de grundläggande rättigheterna (2000) · Berlinförklaringen (2007) · Romförklaringen (2017

EG-fördrage

 1. EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital
 2. Genom EG-fördraget har ett system skapats som syftar till att förhindra att konkurrensen inom den gemensamma marknaden hindras, begränsas eller snedvrids. De grundläggande konkurrensreglerna för företag finns i artiklarna 85 och 86, som har direkt tillämplighet och direkt effekt i medlemsstaterna
 3. EEG - fördraget om Europeiska Ekonomiska Gemenskapen Euratom - Europeiska atomenergigemenskapen, fördraget om gemensamt arbete inom atomvapen, är en internationell organisation bestående av Europeiska unionen
 4. EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt). I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Man började även diskutera vad handelspolitiken skulle innebära och målet var att skapa en gemensam inre marknad där fri rörlighet inom medlemsländerna skulle gälla personer, kapital, varor och tjänster
 5. Maastrichtfördraget - EEG-fördraget blev EG-fördraget och EU-fördraget tillkom genom Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1993 Amsterdamfördraget (om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hö

EEG-fördraget) tillämpning - Europ

RÅDETS SJÄTTE DIREKTIV av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag (82/891/EEG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.3 g i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1) Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att bland annat underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG:s institutioner övertog då ansvaret för EKSG och Euratom, samtidigt som de tre organisationerna blev en del av Europeiska gemenskaperna. Dock kvarstod de var för sig som juridiska personer. 1993 bildades Europeiska unionen (EU) genom fördraget om Europeiska unionen enligt fördraget tillkommer varje enskild arbetstagare inom gemenskapen är det viktigt att det finns rättsmedel mot varje beslut av en nationell myndighet som innebär att denha rättighet inte beviljas, så att den enskildes rättigheter kan ges ett effektivt skydd. Såsom domstolen har fastställt i sin dom av de

I och med ändringen ersattes EEG-fördraget med EG-fördraget. Anm.: Där det är lämpligt av utrymmesskäl får även förkortningen EUF användas. Artiklarna i EU-fördraget var då numrerade med antingen bokstäver eller bokstäver och siffror: artikel A eller K.1 i EU-fördraget (artikel 36 i EEG-fördraget) Sammanfattning. 1. Enligt artikel 169 i fördraget skall kommissionen avgöra vid vilken tidpunkt den vill väcka talan till domstolen. De överväganden som avgör tidpunkten kan inte påverka frågan om ärendets upptagande till prövning, vilken prövning endast följer objektiva regler. 2 Fördragen om Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) undertecknades i Rom den 25 mars 1957 EEG (EEC)-fördraget kom till stånd 1957 och kallas också Romfördraget Romfördraget fyller 60 år Den 25 mars 1957 i Rom undertecknade de sex grundarländerna två fördrag som trädde i kraft den 1 januari 1958: Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen ( EEG-fördraget eller Romfördraget Romfördraget fyller 60 år För sextio år sedan i Rom lades grunden till EU och den längsta fredsperioden i Europas moderna historia i EEG-fördraget, sedermera artikel 141 i EG-fördraget, som numera blivit artikel 157 i EUF-fördraget). Detta visar tydligt principens ställning som ett grundläggande EU-värde. Från början hade principen huvudsakligen en ekonomisk funktion, eftersom målet var att undvika.

i EEG-fördraget ställt fyra frågor om tolkningen av artiklarna 86 och 90 i fördraget för att kunna bedöma om de belgiska bestämmelserna om postmonopol är förenliga med dessa artiklar grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (78/660/EEG) (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 L 193 1 18.7.1983 M2 Rådets direktiv 84/569/EEG av den av den 27 november 1984 L 314 28 4.12.198

Fördraget Om Europeiska Unionens Funktionssätt

 1. Begäran avser tolkningen av artiklarna 3 c, 7, 52, 53 och 56 i EEG-fördraget, av rådets direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster (EGT L 172, s. 14, frans
 2. Mars 25. Fördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) undertecknas av de sex grundarländerna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna) i Rom. Dessa fördrag kallas därför Romfördragen
 3. Artikel 67 i EEG‐fördraget och artikel 1 i direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (artikeln upphävd genom Amsterdamfördraget) utgör inte hinder för en sådan lagstiftning i en medlemsstat som den nu aktuella, enligt vilken det inom ramen för inkomstskatten för juridiska personer och enligt reglerna om undvikande av dubbelbeskattning är.

EU-fördrage

EU-fördragen Europeiska Unione

 1. EEG:s institutioner övertog då ansvaret för EKSG och Euratom, samtidigt som de tre organisationerna blev en del av Europeiska gemenskaperna. Dock kvarstod de var för sig som juridiska personer. 1993 bildades Europeiska unionen (EU) genom fördraget om Europeiska unionen
 2. Fördraget om upprättande av en Europeisk atomenergigemenskap (Euratomfördraget) trädde i kraft redan 1958, samtidigt som fördraget om upprättande av den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget). Samarbetet uppkom som följd av att investeringskostnadern
 3. Sedan Maastrichfördraget (= Fördraget om Europeiska unionen = EU-fördraget) trädde i kraft 1/11 1993 har benämningen EEG bytts ut mot EG. (OBS! Rättsakter från tiden före ikraftträdandet bibehåller sin numrering och titel.) Det finns två betydelser av förkortningen EG: 1) Europeiska gemenskapen (gamla EEG)
 4. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), rådets beslut 77/586/EEG (3) samt dess protokoll om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor,.
 5. EG-fördraget om den gemensamma och inre marknaden har stor betyd-else och dessutom måste hänsyn tas till den rättsbildning som EG-dom- (67/548/EEG), och preparat, som regleras i det s.k. preparatdirektivet (direktiv 1999/45/EG, tidigare 88/379/EEG)
 6. RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DI-REKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1)
 7. 4. Är bestämmelserna i artikel 119 i EEG-fördraget eller i artikel 1 i nämnda direktiv direkt tillämpliga i medlemsstaterna under de omständigheter som föreligger i detta mål? Källa: EU-domstolen Målnr/Dnr: 1980-96 Beslutsdatum: 1981-03-31 Organisationer: Kingsgate Clothing Productions Jenkin

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluför ing av utsäde av foder växter (1), särskilt ar tikel 21a direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 153.2, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag I syfte att avgöra om en medborgare från en medlemsstat skall behandlas, som en arbetstagare i den mening som avses i artikel 48 i EEG-fördraget när han söker arbete i en annan medlemsstat, och därmed vara skyddad mot utvisning utom i de fall som föreskrivs i rådets direktiv 64/221/EEG av den 25 februari 1964, kan lagstiftaren i den andra medlemsstaten föreskriva att en sådan. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluför ing av utsäde av foder växter (1), särskilt ar tiklar na 2.1.A a och 21a

Den Euratomfördraget, officiellt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen fastställde Europeiska atomenergigemenskapen.Den undertecknades den 25 mars 1957 samtidigt som fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen ( EEG-fördraget).. Euratomfördraget är mindre känt på grund av den lägre profilen för organisationen som det grundade förhandsavgörande enligt kel 177 i EEG-fördrageti et brottmål som pågår vid den nationella domstolen mell Procureur du Roi och Benoît och Gustave Dassonville och tvistemålet mellan SA Ets Fourcroy SA Breuval et Cie och Benoît och Gustave Dassonville. Begäran avser tolkningen av artiklarna 30-33, 36 och 85 i EEG-fördraget. DOMSTOLEN 1 i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), mot bak-grund av det gemensamma utkast som godkändes av förlik-ningskommittØn den 22 november 2000, och av följande skäl: (1) Rådets direktiv 91/440/EEG (5) av den 29 juli 1999 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar bör ändras med hänsyn till gjorda erfarenheter i samband.

förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4). Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35) 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 114, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag (1) Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras. (2) Enligt artikel 191 i fördraget om Europeiska unionen

Vad som i rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983, grundat på artikel 54.3 g i fördraget, om sammanställd redovisning, senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG, sägs om undantag för försäkringsföretag gäller endast till dess att föreliggande direktiv skall börja tillämpas EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions ­ sätt,. med beaktande av rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (1), särskilt artikel 1,efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning

rektiv 85/337/EEG (5), föregångaren till direktiv 2011/92/EU, betonades behovet av att förbättra pr inciper na för miljökonsekvensbedömningar av projekt och av att anpassa direktiv 85/337/EEG till de kraf tigt förändrade poli­ tiska, rättsliga och tekniska förhållandena direktiv 89/391/EEG skall medlemsstaterna anta bestämmelser som säkerställer lämpliga hälsokontroller av arbetstagare i överensstämmelse med resultatet av den riskbedömningsom anges i artikel 4.1 i det här direktivet när det visar att det föreligger en hälsorisk för arbetstagarna. Dessa bestämmelser 1 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa företag (78/660/EEG) samt rådets sjunde direktiv av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (83/349/EEG). Det fjärde och sjunde bolagsdirektivet har upphävts och ersatts av. ( 90)428 EEG / / EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGITDETTA DIREKTIV. avelsverksamhet En högsta procentsats fastställasdockbör. fördetta Detärlämpligt beslutaatt om genomförandeåtgärderdå det. gällervissa tekniskafrågor Därföråtgärderbör vidtas förett näraocheffektivt samarbetemellan medlemsstaternaoc LIBRIS titelinformation: Europafördrag : EEG-fördraget, Maastricht, EES-avtalet, EFTA-avtalen, EES-lagen, Lugan

enlighet med fördraget vidta nationella åtgärder beträf-fande sådana maskiner i syfte att genomföra rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdi-rektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (7) Förslag till Rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten, och om utvidgning av tillä såkallade vitboken samtidigt som vissa förändringar i fördraget genomfördes.5 Genom Maastrichtfördraget, i kraft sedan slutet av år 1993, upprättades Europeiska unionen, EU, samtidigt som EG bytte ut sin hittillsvarande beteckning EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen) till nuvarande beteckning, EG. Vidare gjordes ytterligar EEG-lagen från 2012 avser således statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget till producenter av el från förnybara energikällor och el från gruvgas och till energiintensiva användare, och kommissionen ska bedöma åtgärdens eventuella förenlighet med reglerna för statligt stöd

(6) Rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur samt om ändr ing av direktiv 77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT L 85, 5.4.1991, s. 37) Men dess väsentliga delar införlivades i det konsoliderade fördraget ( EG-fördraget, EKSG-fördraget och Euratomfördraget) och förblev således giltiga. Efter utgången av EKSG-fördraget (2002) och upplösningen av EG i EU genom Lissabonfördraget 2009 finns det bara Euratom från de tre ursprungliga samhällena som fortfarande delar sina organ med Europeiska unionen med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpacknin g och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1) med EEG-fördraget upprättades en gemensam marknad som grundar sig på fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital liksom en tullunion, och det införs en gemensam poli-tik, t.ex. på jordbruksområdet och det handelspolitiska området. Genom att förverkliga d 1. rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämp-ningen av konkurrensreglerna på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar, 2. rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om de-taljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfar-ten

EUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt EU-fördraget Fördraget om Europeiska Unionen Förordning 1251/70 Kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda där. IL Inkomstskattelag (1999:1229 Med hänvisning till artikel F 2 i Fördraget om Europeiska unionen With reference to Article F(2) of theTreaty on European Union, 70/458/EEG fastställs allmänna bestämmelser om lämpligheten hos sortbenämningar med hänvisning till artikel 63 i rådets förordning 02009R1224 — SV — 14.04.2019 — 005.001 — 2 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i M5 C3 unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamm

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Wikipedi

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). 5 § Hänvisningen i artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 4055/86 till artiklarna 55--58 i fördraget skall i stället avse artiklarna 30 och 32--34 i EES-avtalet. Hänvisningen till artikel 62 i fördraget är inte tillämplig EG-fördraget (Romfördraget): artikel 190 (Val till Europaparlamentet), artikel 191 (Politiska partier på europeisk nivå) Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EEG, Euratom, EKSG

Sex länder grundar Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG): Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. År 2002, efter 50 år, upphör som planerat EKSG-fördraget att gälla. 1957 Romfördragen undertecknas och därmed skapas Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) Detta fördrag innehöll den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, som hade regler om att successivt skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, de så kallade fyra friheterna. 1958 kom även Euratom-fördraget som handlar om gemensam kontroll på kärnenergiområdet

EU:s historia - Sveriges riksdags EU-informatio

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Den Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De tre fördragen, som gemensamt kallas Romfördraget, bildade tillsammans Europeiska gemenskaperna (EG). Genom Fusionsfördraget, även kallat EG-fördraget, gavs EKSG, EEG och Euratom gemensamma 4 Lysén, 1994, s 10 5 Bernitz, 1999, s Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU rätt att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. Det övergripande ramdirektivet utgör tillsammans med andra direktiv med inriktning på specifika arbetsmiljöfrågor grunden i EU:s arbetsmiljölagstiftning

Nationell tillämpning av artiklarna 85

Utöver de lagar och förordningar som styr konkurrensen på marknaden ger Konkurrensverket ut föreskrifter och allmänna råd inom konkurrensområdet. Konkurrensverket ger också ut ställningstaganden inom konkurrensområdet som innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen EU Europeiska unionen EUD/EU-domstolen/ECJ Europeiska unionens domstol EU-stadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg FEU Fördraget om Europeiska unione

Tentapluggsanteckingar - FÖRKORTNINGAR & BEGREPP

Fördraget undertecknades i slutet av Portugals ordförandeskap i december 2007 och kallades Lissabonfördraget. Fördraget har godkänts av alla medlemsstater enligt ländernas egna konstitutionella bestämmelser. Finlands riksdag godkände fördraget den 11 juni 2008 med rösterna 151 - 27. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009 Arbetsrätten efter EU-inträdet 433. SvJT 2011 Arbetsrätten efter EU-inträdet 433. De flesta av de nya direktiven antogs med stöd av fördragets avdelning om socialpolitik (nuvarande Artikel 151 ff. FEUF). Av fördraget följer att syftet med EU:s kompetens på området är att förbättra levnads- och arbetsvillkor för arbetstagarna

4.1 Förordning (EEG) nr 1612/68 grundläggande rättigheterna samt artikel 18 och 19 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF). Därefter har jag beaktat den svenska rätten, där jag inledningsvis har använt mig av lagtext, då det 3anses vara den primära rättskällan EEG EKSG - fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Apr. 18, 1951, 261 U.N.T.S. 140. EU unionen och fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, EUT C 306, 17.12.2007. Vidare i uppsatsen kommer artiklarna 107. tidigare tillämpningsförordningen (EEG) nr 574/72. Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i kraft den 1 december 2009. Med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och de nya EU

21.2, 46, 52,2, 168.6 och 292 första och andra meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 2. Den 9 oktober 2020 nådde Coreper en överenskommelse om utkastet till rådets rekommendation enligt dok. 11618/20. Vid detta möte enades Coreper om att föreslå rådet at Sverige — EEG och konkurrensen Av jur. kand. H ANS H ENRIK L IDGARD Sveriges avtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG 1) trädde i kraft den 1 januari 1973 och har som första resultat avkastat en tjugoprocentig tullsänkning fr. o. m. april månads ingång 1973. 2 Att samarbetet kommit i gång mellan EEG och Sverige har inte märkts i det svenska vardagslivet Psykosociala risker uppstår på grund av brister i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom ett dåligt socialt sammanhang på arbetsplatsen. Dessa risker kan leda till negativa psykosociala, psykiska och sociala följder som arbetsrelaterad stress, utbrändhet och depressioner 13 Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, 14.3.1968, s. 8)

Vilka skapade egentligen EU och varför? - eu2001

Europeiska gemenskapen är i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, behörig att ingå internationella avtal och miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, EUT L 41, 14.2.2003, s. 26. ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeisk

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382 , 31/12/1986 s. 0017 - 0021 Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0150 Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 015 EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen EG Europiska gemenskapen EGT Europeiska f. (och) följande (sida) ff. (och) följande sidor FEU Fördraget om Europeiska unionen EUT [2012] C 326/01 FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUT [2010] C 326/47 förordning 1/2003 rådets förordning (EG. 1 § Denna lag tillämpas i fråga om lufttransporter och sådan därmed sammanhängande verksamhet som avses i avtal mellan Sverige, Norge och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) om civil luftfart. Med avtalspart avses i denna lag Sverige, Norge och EEG. Med fördraget avses det i Rom den 25 mars 1957 undertecknade fördraget om upprättande av EEG TFS 2009:6 2 undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/934. 8 kap. 10 §5 En ansökan om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för egen användning i enlighet med artiklarna 253.4, 253b.1 och 260.1 i för styrka och avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (PFF-avtalet) är tillämpligt. Regler om förfarandet vid temporär export med användning av en ATA-carnet finns i artiklarna 797 och 798 i förordning (EEG) nr 2454/93

Rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982

(EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen. artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 2. fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 o Kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93 av den 25 juni 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av tidtabeller, gemensam drift, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser Märkt: Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) Det ändrar fördraget om Europeiska unionen (Maastricht) och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Rom). Det fastställer en ny institutionell ram i syfte att göra dagens EU med 27 medlemsstater mer demokratisk, öppnare och effektivare

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 287.4 och 322.2, med beaktande av utkastet till rådets förordning (EU, Euratom) om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskat direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 216/2008 av den 20 februari 200

ningen förenlig med de grundläggande principerna i EG-fördraget. EU antog 1986 förordning (EEG) nr 4056/86 om tillämpningen av dåvarande artiklarna 85-86 (nuvarande artiklarna 81-82) i EG-fördraget i fråga om sjötransporter. I förordningen finns uttryckliga hänvisningar till förordning (EEG) nr 954/79 såväl som till UNCTAD: EEG-fördraget 424 Kommissionens tillkännagivande om kommissionens förordningar (EEG) nr 1983/83 och (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 grupper av ensamäterförsäljaravtal och ex-klusiva inköpsavtal 42 direktiv 76/769/EEG, begränsningsdir.] bör medlemsstaterna under en övergångsperiod på sex år få behålla hårdare begränsningar, förutsatt att dessa begränsningar har meddelats i överensstämmelse med fördraget Kommissionen bör sammanställa och offentliggöra ett register över dessa begränsningar Box 622. 751 26 Uppsala. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Livsmedelsverket. 2 bilagor. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för.

Kommissionens förordning (EEG) nr 84/91 av den 5 december 1990 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av överenskommelser, beslut och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av kapacitet, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser (nr 10) This is a translation the original text, signed March 25, 1957. Also known as the Treaty of Rome, it is original Founding treaty of the European Economic Community (since renamed the European Community (EC), and integrated as part of the European Union (EU)) rium som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dess användning för gemen-skapsändamål måste därför bedömas från fall till fall. Varje lands ekonomiska territorium enligt definitionen i kommissionens beslut 91/450/EEG (1) omfattar också territorium extraregio, dvs. delar av det ekonomisk med beaktande av artiklarna 137.1 c och 141 i EG-fördraget (**) och principen om likabehandling (artiklarna 2, 3 och 13 i EG-fördraget (***)) och den sekundärlagstiftning som antagits på grundval av dessa, särskilt rådets direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinno 3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindr

Romfördraget 1957 Nyhetssajten Europaportale

detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2§ Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1. Kanarieöarna, 2. de franska utomeuropeiska departementen, 3. Åland, 4. Kanalöarna Title: Yttrande nr 5/2018 (i enlighet med artikel 287.4 och 322.2 i EUF-fördraget) över a) förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2018) 325 final), b) förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2012/C 236/01 Financial Action Task Force FI tiv 78/660/EEG och 83/349/EEG Gemensamma riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 om förenklade faktorer som kreditinstitut och finansiella. RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt. artikel 235 i detta, med beaktande av kommissionens förslag(1), med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2)

Europeiska atomenergigemenskapen - Wikipedi

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artiklarna 9.1 och 12, oc Artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget. Ansökningarna gällde en utvidgning (enligt 65/65/EEG (a), som motsvarar dokumentationen för en fullständig ansökan) av det försäljningstillstånd som 5.9.1994 beviljats för Losec 10 mg, 20 mg respektive 40 mg enterokapslar I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt produkter som inte förtecknas i den bilagan men som framställs för användning som livsmedel genom användning av produkter som förtecknas i den bilagan, (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och SF

1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970. 3. Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970, i dess lydelse enligt - punkt 5 i avsnitt IV YTTRANDE. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Översyn av direktivet om produktsäkerhet _____ Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmän produktsäkerhet, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG[COM(2021) 346 final. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse, (2 ) anses stödåtgärder inte uppfylla alla villkor i artikel 87.1 i EG-fördraget, om de inte överstiger 100 000 EUR under en treårsperiod. 5.12.2002 SV Kommissionen förfogar för närvarande inte över några statistiska.

The beguiled 2021 | streama the beguiled på viaplayEuropeiska atomenergigemenskapen – WikipediaFhl sjukdom - preserve and share your family history