Home

Psykisk misshandel straff

Barn - Centerpartiet

I dagsläget är psykisk misshandel straff bart om en tydlig medicinsk effekt går att påvisa. En omständighet som understryker graden av angelägenhet i lagförstärkningen är att det framkommit rapporter under året om att våld i nära relationer ytterligare ökat under c oronapandemin, givet social distansering och isolering Misshandel: Här är straffet fängelse i maximalt två år och en vanligmisshandel är ofta där den drabbade fått någon typ av skada. Exempelvis slagit ut en tand, brutit en arm eller ett ben. En man som vid upprepade tillfällen har slagit sin fru döms till maximala 2 år i fängelse. En föreståndare för en avdelning för psykisk. Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker ditt inre. Många som utsatts för både fysisk och psykisk misshandel har sagt att de upplevde den psykiska misshandeln som värre än slagen och sparkarna. Misshandeln brukar i regel trappas upp och det är inte ovanligt att den som misshandlar psykiskt börjar ta till. Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan begås genom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. En nära relation kan innebära.

Misshandel av normalgraden. Av 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) framgår det att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst. En misshandel syns inte alltid på utsidan i form av ärr och blåmärken - men psykisk misshandel är minst lika destruktiv och farlig för din hälsa. Här listar vi tecken du bör vara vaksam på och information om hur du söker hjälp Det finns många olika typer av psykisk misshandel. Kontrollerande. Hen vill ha kontroll över vem du pratar med, vem du umgås med, vilka kontakter du har på Facebook. Hen vill alltid veta var du är och vad du gör. Hen blandar sig i dina studier, ditt arbete. Hen kan hindra dig att få t.ex. läkarvård

Erika Pragler misshandlades av sin svartsjuke pojkvän | Allas

Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel. Den tysta behandlingen är en strategi som ofta används av personer som verkar besitta stor självkontroll och hävdar att de är rationella snarare än emotionella. Samtidigt är det inte bara kopplat till ett uttryck av passivt våld, utan även en förklädd strategi för. psykisk misshandel, blir det straff? Det är nu snart 2 veckor sedan jag anmälde sambon för att blivit fysisk (han vred min handled och tryckte mig ner i golvet samtidigt som jag höll i vår lille son och vår äldsta stod bredvid - berättade tidigare om detta) och även för psykisk våld under de senaste 5 år Psykisk misshandel i en nära relation är samtidigt ett stort varningstecken på att fysisk misshandel kan ta sin början och bli en verklighet i relationen. För dig som har lämnat din misshandlande partner finns det en text om att gå från offer till att bli en överlevare. Var rädd om Dig. Radera historiken efter att Du besökt sidan, om. SVAR: Psykisk misshandel är inget brott i sig om det inte innefattar hot, förolämpning eller ofredanden. Det du beskriver är dock ofta ett led i en nedbrytande process där mannen (i det här fallet) ofta misshandlar, hotar och/eller kränker kvinnan under en längre tid. Då är det ett brott som heter grov kvinnofridskränkning

Lagstiftning mot psykisk misshandel och kontrollerande

 1. Psykisk misshandel och försummelse är i många fall svåra att bevisa än andra typer av barnmisshandel, och de är också svåra att definiera, vilket kan göra lagstiftningen svårare att applicera. I USA är det ett barn av 100 som utsätts för barnmisshandel i någon form (Berger 2017, p. 227). I.
 2. Psykisk misshandel är misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, integritet eller andra grundläggande behov.. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin karaktär, men mer subtila former av icke-verbal psykisk misshandel finns också
 3. Hittades i boken â Sida 316Med hänsyn till att nÃ¥gra straffsatser inte anges varken för försök , förberedelse eller stämpling , utesluter KommittÃ

Vid fall av psykisk misshandel då en medicinsk påvisbar effekt inte kan styrkas utdöms emellertid inte något straff. Likväl kan det finnas bevis för att den förekommit. Den drabbade kan även ha lidit härav, trots att denne inte visar några tecken på att ha åsamkats tydliga psykiska skador Psykisk misshandel. Om man ofta får höra att man är dum i huvudet, inte fattar, är ful och äcklig eller andra elaka saker brukar det kallas för att man är utsatt för psykiskt våld. Den som använder psykiskt våld gör det för att få makt och kontroll över en annan person. Man kan utsättas för den här typen av våld av någon man. Nu vet ju jag inget om vad som hänt i det här särskilda fallet, men kan rent allmänt säga att det inte stämmer att man inte kan anmälas och åtalas för psykisk misshandel, det faller under 3:5 alt 3:6 i Brottsbalken om misshandel alt. grov misshandel.. Formuleringen i BrB 3:5 lyder: Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller. Misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken omfattar visserligen psykisk misshandel men för straffbarhet förutsätts att det går att bevisa att en medicinskt påvisbar effekt som har samband med det psykiska våldet uppstått. straffskala med böter till fängelse högst 6 månader I många fall är det en vuxen anhörig eller närstående person som begår brottet. Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer. I en del fall utförs brottet av en person som är okänd för barnet eller ungdomen

Misshandel straff Straff i Sverig

NJA 1984 s. 137: Fråga om påföljd för misshandel, som föreståndare för sjukhusavdelning för psykiskt sjuka förövat mot där intagna patienter. NJA 1988 s. 156: Val av påföljd för misshandel mot hustru Svensk konståkningsförbundet fäller en tränare för psykisk misshandel och vikthets, det skriver Dagens Nyheter. Tränaren som är verksam i Solna har tidigare fått motta hård kritik från. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning t ex genom att låsa in barnet på sitt rum

Är du misshandlad? Psykisk misshande

 1. Misshandel. 3 kap 5 § BrB. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393)
 2. Psykisk misshandel i en nära relation är samtidigt ett stort varningstecken på att fysisk misshandel kan ta sin början och bli en verklighet i relationen. Här kan du även läsa om passiv aggressivitet , manipulation , normaliseringsprocessen och om vad det innebär att ha The Nice Girl Syndrome
 3. De straff som döms ut för grov misshandel ligger emellertid till övervägande del i den allra nedersta delen av straffskalan, upp till fängelse i två år Med denna sida vill jag bidra till att sprida kunskapen om att de som utsätter andra för psykisk misshandel kan lida av en personlighetsstörning.Min förhoppning är att insikten ska hjälpa de som drabbats av misshandeln att frigöra.
 4. Psykisk misshandel består ofta av hot, straff, aggressivitet och skuldbeläggelse. Den förmedlas ofta genom en slags verbal tyranni, en ständig ström av. Psykisk och verbal misshandel är ju ofta en form av maskerad misshandel, och en del av detta kan vara ett passivt-aggressivt beteende
 5. Straff och påföljd vid misshandelsfall är olika och beror främst på brottets grad men också om du tidigare har fällts för samma typ av brott eller andra brott, även din ålder kan spela in. Misshandelsbrott är ett brott i sig som har fängelse på straffskalan, såvida det inte handlar om en ringa misshandel
 6. Straff skall, med beaktande av en allvarlig psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år

Brott i nära relationer Polismyndighete

Psykisk misshandel fungerar också ofta på detta sätt. En gång kanske man kan stå ut med, men att dagligen kallas dum, ful eller ännu värre tillmälen är plågsamt och en katastrof för självkänslan. Fysisk misshandel betyder att man blir utsatt för våld mot kroppen, av en eller flera personer Psykisk misshandel & passiv aggressiv. En person som har som lärt sig att ilska är farligt eller fult kan antingen vända ilskan inåt mot sig själv eller utåt genom passiv aggressivitet. Inåtvänd ilska är att misshandla sig själv medan passiv ilska är psykisk misshandel av andra Fråga: Vad är straffet för misshandel? Svar: Det är givetvis svårt att uttala sig generellt om vilket straff som en misshandel kan ge.Följande kan dock sägas om brottet misshandel och de påföljder som det kan leda till.. Misshandelsbrottet har flera nivåer. ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, misshandel synnerligen grovt brott

Misshandel är ett artbrott men domstolen kan döma till annan påföljd än fängelse även om det är att anses som en misshandel av normalgrad. Även om misshandel är ett artbrott kan det finnas skäl som talar för en icke frihetsberövande påföljd. Exempelvis kan man i bedömningen bekata vad den tilltalade arbetar med, om det finns. psykisk misshandel, blir det straff? Det är nu snart 2 veckor sedan jag anmälde sambon för att blivit fysisk (han vred min handled och tryckte mig ner i golvet samtidigt som jag höll i vår lille son och vår äldsta stod bredvid - berättade tidigare om detta) och även för psykisk våld under de senaste 5 år Psykisk misshandel Idealet ur våldsverkarens synvinkel är att offret förlorar balansen och bryter samman på något uppseendeväckande sätt, så att omgivningen tror att det rör sig om en psykiskt rubbad person. Förövaren framställer sig själv som offer, och upplever sig kanske också så Psykisk misshandel kan dock ge rätt till skadestånd. Det jag kommer på på rak arm är vid mobbing i skolan och mobbing på arbetsplatsen. Men man kan psykisk misshandla sin partner hur mycket som helst utan att det är straffbart. Om jag har fattat det rätt så är det fritt fram att hetsa människor till självmord Kvinnojourerna vill vidga begreppet våld i nära relation till även omfatta andra former av våld mot kvinnor: psykisk misshandel, våldtäkt, incest och andra övergrepp. I praktiken är det inte sällan som olika former av misshandel kombineras och våldet har ofta samma orsaker, avsikter och konsekvenser oberoende av i vilken form det utövas

Otrohet = psykisk misshandel ? Juridik. Detta är mer teoretiskt tror jag. Men människor som har varit i förhållanden och fått sedan veta att personen som man varit i relation med varit otrogen en längre tid Psykisk misshandel, ej straffbart? Min sambo har gjort en anmälan på en person gällande psykisk misshandel som pågått under 13 års tid Vi fick beslutet från åklagaren igår att förundersökningen läggs ner Psykiskt våld. Psykiskt våld går ut på att bryta ner någon psykiskt genom kontroll, förtryck, svartsjuka, isolering, gaslighting, hån, ständig kritik, lögner, hot, stalking osv. Där det finns andra former av våld finns det förmodligen alltid även psykiskt våld. Det är det psykiska våldet som skapar en trauma bindning till. Misshandel och rån av mindre grovt slag. 5 000-10 000 kronor Exempel: Ett eller några slag i ansiktet och mot kroppen eller ett par, tre inte alltför hårda sparkar mot din kropp när du står upp. Ett annat exempel är om någon hotar att råna dig utan att använda fysiskt våld. Misshandel och rån av lite grövre slag. 10 000-15 000.

Misshandel av normalgraden kan resultera i fängelse i upp till två år. Ifall brottet bedöms som ringa kan det medföra böter eller fängelse i högst sex månader. Det finns även ett brott som kallas för grov misshandel och kan leda till fängelse i lägst ett och högst tio år här innefattas de riktigt allvarliga misshandelsfallen SvJT 2005 Ansvar och påföljd för psykiskt störda lagöverträdare 363 nade regementet genom att klättra över staketet och medförde då sin AK 5 samt de fyllda magasinen. Därefter vandrade M planlöst om kring på närbelägna småvägar. När några personer kom gående mot honom på gångvägen höjde han plötsligt vapnet och började skjuta patronvis eld barnmisshandel ingår även psykisk misshandel vilket oftast är osynligt våld. Barn som utsätts för fysisk misshandel är oftast även utsatta för psykisk alldeles för låga straff. Uppsatsens andra del ifrågasätter huruvida det över-ensstämmer med verkligheten

Misshandel och påföljd - Brott mot liv och hälsa, 3 kap

Den tysta behandling som straff är ett totalt förnekande av vem du är och vad du känner och / eller kan behöva. Det är ett koncentrat av trasig ömsesidighet. Om en personen du har ett nära förhållande med utsätter dig för silent treatment, den tysta behandlingen, så utsätter den här personen dig för en plågsam känslomässig misshandel Misshandel kan också leda till sociala störningar, man menar då att deras psykiska utveckling stannar av och de kan inte ta ansvar som en vuxen person när de växer upp. Om man som barn blivit främst psykiskt misshandlad men även blivit fysiskt misshandlad kan det leda till att när man sedan blir äldre, blir deprimerad och begår självmord I prop. 2009/10:147 Skärpta straff vid allvarliga våldsbrott m.m., anges att förmildrande och försvårande omständigheter ska ges ökat genomslag vid straffvärdebestämningen av brott i allmänhet. Det konstateras att det numera finns en större medvetenhet om att våldsbrott också innebär psykiska påfrestningar, int Gaslighting är den engelskspråkiga benämningen på en form av psykisk manipulation, eller psykisk misshandel. Ordet är hämtat från filmen Gaslyktan (Gaslight) från 1944, som ledde till en Oscar för Ingrid Bergman. Bergmans make i filmen, spelad av Charles Boyer, vill komma över hennes ärvda smycken. Hans plan är at Du använder ordet misshandel och det är en helt korrekt sammanfattning av din beskrivning av det fysiska våldet, och kränkningarna låter som psykisk misshandel. Med andra ord rör det sig om straffbara beteenden som förmodligen hade lett till en polisanmälan om du utsatts för detta ute på stan av en okänd person

Magdalena Graaf: "De fick pengar för att döda mig"John deere gator hpx 12v - samuel johnston big selection

Tecken på psykisk misshandel i en relation Kr

Sverige har haft två stora utredningar under på 2000-talet om påföljden för psykiskt sjuka. Förslaget som lades i psykiatrilagsutredningen var att personer med psykisk sjukdom skulle dömas till fängelse och som fortfarande bedömdes utgöra en fara efter avtjänat sitt straff skulle vara föremål för särskilda skyddsåtgärder Som psykisk misshandel räknas vidare förföljelser, stalkning, och att gå bakom ryggen på personen för att sprida förtroenden, ljuga om personen, eller på annat sätt omöjliggöra sociala relationer, skapa otrygghet, ingjuta hjälplöshet och därmed skapa jagsvaghet. Hot som riktas mot närstående är också psykisk misshandel

Rättegång inledd i nytt exorcismfall - flicka torterades

Typer av misshandel Psykisk misshande

Barn jag jobbat med, där det kommit fram att föräldern till barnet beter sig olämpligt på ett sätt som orsakar barnet lidande, har ofta visat detta genom att reagera avvikande, här är 5 olika typer av psykisk misshandel, hur barnen ofta kan reagera på dem, varför och hur det kommer påverka dom i vuxenlivet: Barn till föräldrar som. Kostnadsberäkningar - - Materiella kostnader. 2.2.1 Misshandel Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (SFS 1993:207) misshandel.se - i samarbete med EDGE brottmålsadvokater. INLEDNING. OLIKA GRADER AV MISSHANDEL OCH STRAFF. OLIKA GRADER AV MISSHANDEL - GRÄNSDRAGNING. LAGTEXT. OLIKA TYPER AV MISSHANDEL Fysiskt/Psykiskt. NÖDVÄRNSRÄTT. UPPMÄRKSAMMADE MISSHANDELSMÅL. ADVOKAT JENS HÖGSTRÖM INFORMERAR

Straff och förnedring som bl.a. innefatttade verbala övergrepp, känslomässig bestraffning, godkännande av hennes klädval, kränkningar, hot samt att han begränsade hennes kontakt med sina föräldrar, hmmmm låter som psykisk misshandel En ung man i Lojo döms till åtta månader villkorligt fängelse efter att ha misshandlat och dödshotat sin sambo och deras gemensamma barn. Mannen döms för att ha misshandlat kvinnan. Psykisk misshandel är inte fysisk, utan återkommande dåligt bemötande i syfte att dominera, kontrollera, kränka eller förödmjuka den som utsätts. Vad är ofredande? Ofredande innebär att en person handgripligen antastar någon annan, eller genom skottlossning, oljud eller annan form av hänsynslöst beteende ofredar någon annan Psykisk misshandel T74.3 Andra misshandelssyndrom T74.8 Misshandelssyndrom, ospecificerat T74.9 . Referenser . Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige - en nationell kartläggning 2011. Staffan Janson, Carolina Jernbro och Bodil Långberg Fysiska tecken på misshandel. Barn får ofta småskador som rispor, skrubbsår och blåmärken på knän och underarmar. När du ser andra typer av skador, som du inte känner igen från barns normala aktivitet, ska du reagera direkt. YouTube. Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel

 1. Psykisk misshandel består ofta av hot, straff, aggressivitet och skuldbeläggelse. Den förmedlas ofta genom en slags verbal tyranni, en ständig ström av nedsättande ord och uttryck. Men utöver det finns det en mer passiv form av psykisk misshandel
 2. Om misshandeln bedöms som ringa leder domen ofta till böter eller fängelse i högst sex månader. Misshandel kan både vara fysisk och psykisk. Fysisk misshandel
 3. Misshandel kan vara många olika saker till exempel slå, sparka, bita, riva, förgifta eller skaka. Man kan bli utsatt för misshandel av någon i skolan, av någon okänd eller av någon man känner väl. Misshandel är ett allvarligt brott
 4. Psykisk misshandel av barn är mönster av beteenden hos föräldrar eller vårdnadshavare, vilka kan orsaka allvarliga problem för barnet i dess kognitiva, känslomässiga, psykologiska eller sociala utveckling, innefattande: Ignorerande: Antingen fysiskt eller psykiskt Gaslighting är den engelskspråkiga benämningen på en form av psykisk manipulation, eller psykisk misshandel

psykisk misshandel, blir det straff? Brott iFoku

Det är extra allvarligt när barn far illa. Oavsett om det handlar om misshandel, psykisk ohälsa, försummelse eller ekonomiska svårigheter. Samhället måste finnas där för att fånga upp de barn som på olika sätt behöver stöd. Centerpartiet vill: Ha snabbare hjälp till barn och unga som mår psykiskt dåligt Införa ett nytt barnmisshandelsbrott för fysisk och psykisk misshandel. Psykisk misshandel är skadligt för den utsattas psykiska och fysiska hälsa och skadar självkänslan allvarligt och på lång sikt Miljontals barn lever i länder där barnmisshandel är ett accepterat inslag i vardagen. Av jordens 194 länder är det bara 29 som totalförbjuder misshandel av barn . barnmisshandel, straff Kvinnofridskränkning psykisk misshandel. Om en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan han sedan den 1 juli 1998 dömas för grov kvinnofridskränkning. De kränkningar som avses är exempelvis misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång Före detta pojkvännen.

Psykisk misshandel är skadligt för den utsattas psykiska och fysiska hälsa och skadar självkänslan allvarligt och på lång sikt Vad räknas som misshandel Olika typer av misshandel av barn och unga (under 20 år) Misshandel straff Straff i Sverig Misshandel. Ett typiskt fall av misshandel som polisen möter inträffar i staden vid gryningen. Som berusad bubblar känslorna upp och någon skuffar till en person som gått förbi i kön. Spektrumet av misshandelsbrott är brett. Över 30 000 anmäls till polisen årligen Uppsatsen består av en studie i två delar. I första delen behandlas anmälningsskyldigheten som förstärktes den 1 juli 2003 genom tillägg i SoL 14 kap 1 §. Utöver tilläggen har det införts en hänvisning i respektive lag inom olika yrkesområden för att markera dess vikt. Det är angeläget att påpeka att anmälan görs vid misstanke om att ett barn far illa Misshandel barn straff. Precis som när det kommer till vuxna som misshandlas emotionellt, är psykisk misshandel av barn problematisk för att de tecken som finns är så diffusa och svåra att lägga märke till ; Milda straff för barnmisshandel Nyheter Expresse Thomas Kvarnkullen är reporter på TV4. Demonstration i samband med klimatmötet i Glasgow. Efter en nyhetssändning i skotska Glasgow - där klimatmötet COP26 pågår - misshandlades TV4:s reporter Tomas Kvarnkullen av en hotfull man. - Det är helt ok nu, men det var väldigt obehagligt, säger han till Expressen

Nyhetstecken svt play — nyhetstecken är svt:s nyheter på

Inte alla lyckas återhämta sig från känslomässig misshandel. Den emotionella misshandelns cykel fungerar som ett beroende. Det finns en straff- och belöningscykel som är lätt att fastna i. Ibland så överöser misshandlaren dig med uppmärksamhet, tillgivenhet och ohämmad passion Våld mot barn som begrepp. Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Barnkonventionen är även tydlig med att inget våld mot ett barn är motiverat (1). Artikel 19 handlar om de former av våld. Jag blev psykiskt misshandlad. Under sex år levde Lena Bivner med en man som misshandlade henne psykiskt. Med kränkningar, hot och utfrysning manipulerade han henne att tro att det var henne det var fel på. Av Maria Zaitzewsky Rundgren , Publicerad 2019-07-05 10:16 Min personliga tolkning av psykisk misshandel och dess konsekvenser.Drygt 10 år misshandel Minnen ,reflektioner och fakta om våld i nära relationer. Och vad det gör med en människa över tid. Självkänsla , tillit och relationer

Psykisk misshandel. Du förstår väl att jag helst av allt inte vill att du ska bo här?. Orden jag som nioåring fick höra och sedan bar med mig varje dag tills jag till slut flyttade hemifrån. Orden som gjorde lika ont som ett slag men som ingen kunde se utanpå mig, för allt det som gjorde ont fanns inom mig Lena, 57, blev psykiskt misshandlad av sambon. Plötsligt kunde han bli arg, kränkt och ledsen. Genom hot och utfrysning lyckades han få Lena att tro att det var henne det var fel på. Bit för bit försvann hennes sunda förnuft och egna gränser Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män Misshandel, porr och kontroll - så kan våldsamma relationer bland unga se ut | GP. ANNONS. Nästan var fjärde ung kvinna har utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. I.

Psykisk misshande

Fråga advokaten Misshande

Psykisk misshandel - Wikipedi

Barnets beteende kan vara ett tecken. Ett avvikande beteende hos ett barn kan bero på många olika faktorer i barnets liv. Det som beskrivs under rubrikerna här kan vara ett tecken på en funktionsnedsättning eller att något påtagligt har hänt i barnets nära omgivning och behöver inte tyda på att barnet far illa Många av dem som utsatts för misshandel beskrev den psykiska misshandeln som särskilt svår och att denna typ av misshandel bör uppmärksammas mer. Nyckelord: barnmisshandel, psykisk misshandel, fysisk brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader Du kan få fängelse för misshandel, böter och samhällstjänst. C) Det kan vara att man har tagit droger eller dopingmedel som man blir aggressiv av som kan leda till våld eller misshandel. Man kan få psykiska sjukdomar som också gör att människor blir aggressiva utan att någon har gjort någonting mot dem Misshandel är ett av de enskilt vanligaste brotten. Enligt Brå:s statistik polisanmäldes under 2020 cirka 83 200 fall av misshandel i Sverige. Av det totala antalet anmälda fall av misshandel gick 29 400 fall under brottskoden misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Av dessa avsåg 55 procent misshandel av en obekant gärningsperson