Home

Uppdrag granskning presenteras av

Swedbank utreds av USA

uppdrag granskning presenteras av - mecana

 1. Uppdrag Granskning säger att debatten har blivit allt mer polariserad och ifrågasätter medias objektivitet. Hittades i boken - Sida 229Granskning av läromedel En omfattande granskning av läromedel i finska och matematik har nyligen genomförts på uppdrag av.
 2. . Den finns i säckarna vi bär hem från trädgårdshandeln
 3. Uppdrag granskning, Göteborg. 124 117 gillar · 1 112 pratar om detta. Uppdrag gransknings officiella sida på Facebook. Se programmet på SVT Play och onsdagar 20.00 i SVT1 - eller följ oss på..
 4. Uppdrag granskning presenteras av.fr Åmåls kommundirektör granskas av SVT:s Uppdrag granskning - P4 Väst | Sveriges Radio Royaltyfria licenser ger dig möjligheten att betala en gång för att använda upphovsrättsskyddade bilder och videoklipp i personliga och kommersiella projekt på en regelbunden basis utan krav på ytterligare betalningar för varje användning av innehållet
 5. SVT:s Uppdrag granskning ger även denna vecka mycket utrymme åt Åmåls kommundirektör Anders Sandén. Bland annat presenteras dokument som anses tyda på kringgående av lagen under hans tid i Sigtuna. Andreas Dagström. andreas.dagstrom@provinstidningen.se. 0532-123 97

Här är en genomgång av anklagelserna om judehat på Anklagelserna kommer från en kollega som säger till Uppdrag granskning att han kände sig tvungen att göra Utredningen presenteras UPPDRAG GRANSKNING · 15 år av socialdemokratiskt styre tog slut i Sigtuna efter ett avslöjande om partiets nära samarbete och gynnande av syrianska föreningar och företrädare Förskolans uppdrag handlar både om trygghet, omsorg och lärande. I denna granskning har Skolinspektionen prioriterat att i huvudsak observera grunder för trygghet. Skolinspektionen bedömde i vilken grad personalen var tillgänglig och lyhörd för barnens behov av exempelvis tröst, närhet och bekräftelse. Vidare bedömdes graden av person

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. vilket kommer att presenteras för kommunstyrel-sen under hösten 2017. Kommunens revisorer har lämnat uppdrag till KPMG att gransk Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2020 Västerås stad rerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av detalj-planeprocessen. Innehåll och hantering av över-siktsplanen presenteras närmre i avsnitt 2.3. och 2.3.2 Det säger Sven Bergman, en av reportrarna på Uppdrag Granskning som gjort reportage om Arla. Sven Bergman, reporter på Uppdrag Granskning, är en av flera som gjort granskande reportage om mjölkkrisen och Arla. Han håller inte med om kritiken som 45 Arlabönder riktar mot TV-programmet. FOTO: Gunnar Rensfeldt/SVT

Resultatet av KU:s granskning presenteras på en pressträff torsdagen den 3 juni. Presskonferensen kan ses i efterhand via webb-tv. Webb-tv: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet. Nedan finns en sammanfattning av granskningens resultat och en länk till en pressupplaga av hela betänkandet Utredningen har haft i uppdrag att lämna föreslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Syftet är att kunna kontrollera uppköp och strategiska förvärv av företag som har betydelse för svenska säkerhetsintressen Stim är en organisation som verkar på sina medlemmars uppdrag och om föreningsstämman delar förslagsställarnas uppfattning att Bolagsverket ska utse en granskare för särskild granskning av de specifika åtgärder och förhållanden som nämns i punkt 1 och 2 ovan, välkomnas självklart det

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Danderyds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fram-går av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport Sammanfattning av ärendet KPMG har på revisorernas uppdrag utfört en granskning av budgetprocessen. Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. En kort sammanfattning av granskningsrapportens slutsatser är att man bedömer att det finns en strategi för att klara en ekonomi i balans 3 november, 2021 . Granskning Örnsköldsvik. Socialdemokratiskt vanstyre sedan 197

Uppdrag granskning - De nya Socialdemokraterna? SVT Pla

EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning syftande till att ge revisorerna underlag för att bedöma om IT-säkerheten inom kritiska områden i vårdinformationssystemet Cosmic, samt dess integration till rapportverktyget Diver hanteras på ett ändamålsenligt sätt Federley får tungt EU-uppdrag i granskning av djurtransporter. Nu är det klart att Centerpartiets Fredrick Federley kommer vara med och leda arbetet i granskningen av EU:s djurtransporter. Granskningen ska pågå under 2021 och presenteras i slutet av året Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av följande lagstiftning: • Kommunallagen 6 kap 7§ • Bibliotekslagen (2013:801) Se bilaga 1 för mer detaljerad beskrivning av ovanstående kriterier. Nedan presenteras de av fullmäktige beslutade mål och riktlinjer som utgör revisionskriterier i denna granskning Granskning av kommunens beslutsunderlag och protokoll Hudiksvalls kommuns revisorer . På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC fått i uppdrag att granska hante- Vi rekommenderar att samtliga beslutsunderlag presenteras i protokollen med datering och skrivelsen namn. 2.4

Uppdrag granskning - Startsida Faceboo

Riktlinjerna antogs av fullmäktige den 26 april 2004. Under pågående granskning har nya riktlinjer för upphandling antagits av fullmäktige. Detta gjordes den 26 november 2012. Längre fram i rapporten presenteras riktlinjerna mer ingå-ende. Efter genomförd granskning erhöll Ernst & Young uppdraget att som ett tillägg genomföra e På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun har Deloitte genomfört en granskning av kommunens årsredovisning per 2018-12-31. Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en kommuns årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets. Uppdrag granskning gör i sitt senaste program ett reportage om arbetarrörelsens förhållande till Socialdemokraterna och de senaste årens tendenser med att allt fler LO-arbetare röstar på Sverigedemokraterna. Som ett led i reportaget har Uppdrag granskning intervjuat en person som inte fick fortsatt förtroende som regionalt skyddsombud för GS-facket efter att avdelningen fått. Granskning av bolagets genomförande av uppdrag från kommunen Oktober 2018 3 av 13 Ramunderstaden PwC 1.5. Avgränsning Granskningsprojektet avgränsas till bolagets hantering av de uppdrag, inklusive förvalt-ningsavtal, som erhålls från kommunen. 1.6. Meto Idag publicerar SVT Uppdrag granskning ett program där man granskar Göteborgs stads agerande under 2015 års flyktingkris. I programmet väljs och presenteras fakta på ett sådant sätt att.

Vid en föreningsstämma i en bostadsrättsförening biträdde mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ett förslag om särskild granskning. Bolagsverket utsåg därefter en särskild granskare. Vid en föreningsstämma ett par år senare beslutade de röstberättigade medlemmarna enhälligt att avsluta den särskilda granskningen Uppdrag Granskning säger att debatten har blivit allt mer polariserad och ifrågasätter medias objektivitet. Om det är så att journalister påverkas av sina egna uppfattningar om hur. Riksrevisionen granskar statliga veterinärer. JORDBRUKSVERKET 2020-06-03. Riksrevisionen inleder en granskning av de statliga distriktsveterinärerna inom Jordbruksverket. Myndigheten vill veta att det finns tillgång till veterinär för alla djur i människans vård. Av: Peter Nordebo UPPDRAG GRANSKNING: Det borde vara full panik • 2 min 18 sek. Inom Socialdemokraterna finns en utbredd kritik mot hur partiet hanterat Sverigedemokraterna. Enligt personer med ledande positioner insåg partiet för sent att man tappade de egna kärnväljarna, LO-medlemmar. Och bland många arbetare ute i landet är besvikelsen tydlig Granskning av strategisk kompetensförsörjning. 1 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Nedan presenteras de uppdrag som berör de nämnder och verksamheter granskningen omfattar

Granskning av biblioteksverksamheten. Sammanfattning . KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat biblioteksverksamheten i kommunen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2020. Granskningens huvudsakliga syfte var att bedöma om berörda nämnder har e På uppdrag av Storstockholms brandförsvars förtroendevalda revisorer har EY • Granskning av årsbokslut och årsredovisning Statistik av olika slag presenteras på ett överskådligt och tydligt sätt. 4. Förbundets ekonomiska resultat och ställnin Denna granskning ingår i detta uppdrag. som presenteras gäller de huvudmän som ingått i granskningen och inte syftar till att ge en nationell av det systematiska kvalitetsarbetet som ingår i huvudmannens styrning och ledning av förskolans kva-litet Uppdrag granskning tycker jag är ett av de bättre programmen hos SVT, men även solen har sina fläckar. Den här gången handlar det om transvård, men problemet är egentligen inte isolerat till ett specifikt ämne, utan hur Uppdrag granskning arbetar 4 EN GRANSKNING AV METODBÖCKER I SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN Denna rapport innehåller en granskning av metodböcker och handböcker som används inom sex- och samlevnadsundervisningen. Den handlar särskilt om vilka teoretiska perspektiv materialet bygger på, samt hur de övningar som föreslås presenteras och motiveras

Uppdrag Granskning Presenteras Av - md4

 1. Konkretisera Fastighets AB Förvaltarens roll i detaljplanearbetet utifrån uppdrag i budget. 1 Granskning av stadens fortsatta expansion (Revisionsrapport 2017, Dnr 23/18), Granskning av den strategiska lokalförsörjningen (Dnr Revisorerna-10/2018-2)
 2. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun genomfört en granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig. Av totalt 9 kontrollmål bedöms 6 vara uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Inget av kontrollmåle
 3. Thomas Bull, justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen, har på regering uppdrag granskat Transportstyrelsens upphandling av IT-drift. I dag presenterar.
 4. Dokumentanalys som har bestått av granskning av avtal, styrdokument, riktlinjer och rutiner för momshantering samt genomgång av momsavsnittet i ekonomihandboken. Stickprov på konton som har varit av relevans för granskningen. 2.5 Rapportens uppbyggnad Resultatet av vår granskning presenteras på följande sätt
 5. Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning om god revisionssed vid granskning av finansiell information i prospekt som upprättas i enlighet med prospektförordningen (EU) 2017/1129, de delegerade förordningarna (EU) 2019/979 och (EU) 2019/980, lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordning (ProspKompL) samt lagen (2006:451) om offentliga.
 6. Kommunrevisionen: Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro . Sammanfattning . På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat om socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och renhållningsstyrelsen bedriver ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer

Video: Tv-granskningen fortsätter i kväll: Nya Sigtunadokument

Granskning av handläggning av bygglovsansökningar 28 februari 2013 Revisorerna Hammarö kommun 1 av 13 PwC 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har gett PwC i uppdrag att granska miljö- och byggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. Den le Granskning av årsredovisning 2020 Rapport 35-20 . 1 . 2 Röd tråd finns från regionplanen, då det i årsredovisningen presenteras hur väl regionen nått effektmålen samt hur nämnderna uppfyllt sina mål. uppdrag att upphandla en extern oberoende utredning av Region Värmland Granskning av beslut och verkställighet I 2. Iakttagelser och bedömningar I avsnittet presenteras de iakttagelser som gjorts under granskningen kopplat till revis-ionsfrågan med kontrollmål för fullmäktige, kommunstyrelsen och Barn- och utbild-ningsnämnden. Kontrollmålen är grunden för våra bedömningar och för att besvara revis Uppdrag granskning. Pressmeddelamde Miljöpartiet de gröna i Botkyrka. Vi har tagit del av kommungranskarnas rapportering om att Moderaterna har blivit erbjudna röster i utbyte med en tomt för ett moskébygge, erbjudandet presenteras för Moderaterna av gruppledaren för Miljöpartiet de gröna i Botkyrka. Vi är chockade och besvikna över.

I grevens tid - Vad händer i politiken?

Granskning av huvudboksregistreringar och andra justeringar. Vi gjorde resultatpåverkande observationer vid granskningen av huvudboksregistreringarna i sammanlagt 39 uppdrag, dvs. i 26 % av de granskade uppdragen. Verifierbarheten hos de åtgärder och bevis som presenteras i revisionsdokumentationen och specificeringen av de granskade. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi servicenämnden att —tillse att de åtgärder som planeras i form av implementering av nytt underhållssystem görs effektivt och säkert som det går 2 Inledning/bakgrund Vi har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens underhåll av sina fastigheter Experterna om Uppdrag Granskning och Hormonbehandling. Om SVT:s Uppdrag Granskning, ett program om bröstcancerrisken vid östrogenbehandling av kvinnor. Experterna kommenterar. I programmet antyddes att specialister och forskare gått läkemedelsindustrins ärenden och förskrivit hormonbehandling utan att ta närmare hänsyn till riskerna På uppdrag av Strängnäs kommuns Kommunrevision (Kommunrevisionen eller Uppdragsgivaren) har Deloitte A (Deloitte eller vi) fått i uppdrag att genomföra en granskning av upphandlingen avseende konsultstöd relaterat till avyttrings/försäljningsprocessen av SEVAB:s värmeverk. Syftet med uppdraget har främst varit at Vi undersöker inte effekterna av Personligt ombud på samhällsnivå. Vi granskar inte heller närmare den del av de personliga ombudens uppdrag som gäller att upptäcka systemfel. 1.3 Begrepp Vi har valt att använda begreppet psykiskt funktionshindrade för att beskriva människor med psykisk ohälsa

Granskning och analys för eventuellt återsökande ska omfatta redovisningsåren 2019 för både affärsmoms och momsersättning i kommunkontosystemet. Obligatoriska krav på tjänsten Uppdraget omfattar analys av leverantörsreskontra och tillhörande system för identifiering av ej avdragen moms och ej återsökt momsersättning Yttrande över revisionens rapport: Granskning av 1177 Hälso och sjukvårdsnämnden lämnar följande svar på revisionens rekommendationer. 1. Besluta om direktiv, mål, uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med 1177 Vårdguiden Svar: 1177 Vårdguiden ett väl inarbetat varumärke med högt förtroende hos invånare Ramboll - Granskning av konsekvensanalys. har på uppdrag av Näringsdepartementet genomfört en mindre granskning av de eventuella konsekvenser som lyfts av Cementa samt av bygg- och anläggningssektorn och gruvindustrin, Nedan presenteras en sammanfattning av resultaten av datainsamlingen Granskning av arbetsmiljöarbetet och sjukfrånvaro December 2018 6 av 26 Sandvikens kommun PwC 3. Bakgrund 3.1. Arbetsmiljölagstiftning Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen. Lagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om t.ex. systematiskt arbetsmiljöarbete Utifrån detta uppdrag och ansvar har I Revisionsplan 2020 har revisorerna aktualiserat en granskning av kulturbidrag och stöd. I Region Värmland hanteras stora utbetalningar i form av årsanslag och projektbidrag inom kulturområdet. statliga stödet presenteras nedan i bakgrundsbeskrivningen

Nattsvart eller hoppfullt - nu presenteras bilden av

Fördjupad grundläggande granskning avGemensam nämnd inom vuxenutbildning 2021-02-17 2 Inledning/bakgrund Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra enfördjupad grundläggande granskning av den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020 uppdrag Barn- och utbildningsnämnden gav i Verksamhetsplan 2021-2023 förvaltningen i Rapport, Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd, 2021-06-17 . 4/4 Beslutet skickas till Kommunrevisionen presenteras löpande i rapporten 1.1 Uppdrag På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte genomfört en granskning av kommunens ärendehantering. 1.2 Bakgrund Offentlighetsprincipen är av yttersta vikt för ett demokratiskt samhälle och enligt tryckfrihetsförordningen har medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar

Ramboll - Granskning av konsekvensanalys 2/9 1. INLEDNING Ramboll Management Consulting (Ramboll) har på uppdrag av Näringsdepartementet genomfört en mindre granskning av de eventuella konsekvenser som lyfts av Cementa samt av bygg- och anläggningssektorn och gruvindustrin, en nedläggning av kalkstensbrottet i Slite kan medföra Riktlinjerna antogs av fullmäktige den 26 april 2004. Under pågående granskning har nya riktlinjer för upphandling antagits av fullmäktige. Detta gjordes den 26 november 2012. Längre fram i rapporten presenteras riktlinjerna mer ingå-ende. Efter genomförd granskning erhöll Ernst & Young uppdraget att som ett tillägg genomföra e granskning av bisysslor.docx 3 Bisysslor 3.1 Styrdokument Iakttagelser Styrdokument som huvudsakligen finns att tillgå när det gäller bisysslor är Handbok bisysslor. Handboken omfattar 17 sidor och beskriver regelverket men också vissa typer av verksamheter som anses oförenliga med anställning inom polisen På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde PWC under 2015 en granskning där syftet bland annat var att bedöma om kommunens nämnder hade en tillräcklig kontroll, insyn och tillsyn i verksamhet som lämnats över till externa utförare. Den sammanfattade bedömningen var att granskade nämnder, dära

Granskning av kommunens arbete med investeringar 2018 . I budget 2019 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över I tabell 2 presenteras en del av de regler och riktlinjer som vi tagit del av inom ramen för granskningen samt en kort beskrivning av dessa Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. digheten gjort på uppdrag av utredningen dragit slutsatsen att det vetenskapliga underlaget för knämetoden är otillräckligt. utan också i fråga om vilken typ av storhet som presenteras som re- sultat och hur resultatet tolkas I sista Uppdrag Granskning, som handlade om Sjöfartsverkets dåligt hanterade miljardaffär med italienska företaget (korruptionsmisstänkta) Agusta Westlands, som är en del av Finmeccanica (också korruptionsmisstänkt), anlitade Sjöfartsverket en egen extern, oberoende, utredare, advokatbyråerna Hannes Snellman och Lindahl.. Det framkommer i Uppdrag Granskning's reportage att bägge. Fyra av fem anmälningar om sexuella övergrepp på barn läggs ner. Den vanligaste orsaken är att det inte finns tillräckligt med bevis. Är det samma sak som att fyra av fem personer som varit misstänkta för övergrepp är oskyldigt anklagade? I senaste avsnittet av Uppdrag Granskning ignoreras våldsutsatta barns verklighet Granskning av kommunkoncernens pedagogiska lokaler . November 2015 Uppsala kommun 1 av 31 Uppsala kommun gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens pedagogiska lokaler. pedagogiska lokaler, ska enligt uppgift, presenteras i samband med att Mål och budget 2016 behandlas och beslutas

Så hamnade Karolinska på en lista över världens värsta

Revisionsrapport 8/2020 - Granskning av kommunens hantering av statsbidrag Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar stadsledningskontorets förslag till yttrande. Sammanfattning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av statsbidrag Så presenteras gårdagens reportage på Uppdrag granskning, och efter programmet lät inte kritiken vänta på sig. Kom ut till mitt område där barn går i söndriga gympaskor i snön, Janne.. Att granska påstådda sexuella övergrepp mot barn är oerhört svårt och vanskligt. Ämnet framkallar alltid starka känslor. Sedan sändningen av Mardrömmen har vi blivit överösta av berättelser från familjer som känner sig kränkta av socialtjänster runtom i landet, som vittnar om hur svårt det är att få sin röst hörd, hur ingen tror på dom, hur deras barn omhändertagits på. Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 30 augusti 2020

Så gick det till när Socialdemokraterna förlorade makten i

I kvällens Uppdrag granskning i Sveriges television presenteras en rad obehagliga fakta om kommunens agerande när man sålde Skymningens camping. Kommunledningen blir svaret skyldig på många frågor runt försäljningsbeslutet som nu är överklagat och ska prövas av kammarrätten. Foto: Sanna Sandberg Uppdrag granskning synar campingaffäre Revisionens granskning av årsbokslut . KPMG har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) fått i uppdrag att översiktligt granska årsredovisningen per 201-12-31. Förbundets 9 revisorer ska enligt kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 12 med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag i instruktionen för myndigheten och genom särskilda regeringsbeslut. Du kan ta del av resultateten av uppdragen som ofta presenteras i form av en rapport. På vissa uppdrag sker avrapportering årligen. Det gäller exempelvis uppföljning av de transportpolitiska målen Granskning av miljö-och byggnämndens styrning och uppföljning Granskningsrapport Burlövs kommun . KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört Revisionskriterierna som ligger till grund för denna granskning presenteras i stycket nedan. 2.3.1 Lagstiftning . 2.3.1.1 Kommunallagen.

Den 9 oktober sände Uppdrag Granskning (UG) ett reportage om trafikolyckor på E4:an norr om Gävle. Programmet gav bilden av att det var halt som en vinterväg på olycksplatserna, och att Trafikverket visste det men inte talade om det. Men TMI:s granskning visar att UG har blandat ihop uppgifter och gett en delvis felaktig bild av vad som hänt. Programmet ger intrycket av att. International Standard on Review Engagements 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor ska läsas med utgångspunkt i dokumentet Inledning till regler om revision och andra granskningsuppdrag som beskriver den tillämpning och status som ISRE har Genomförd på uppdrag av revisorerna Västerås stad Granskning av målstyrning U . EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av 3 Policy för styrningen i koncernen Västerås stad presenteras närmare i avsnitt 3.1 . 6 3. Granskningsresulta Granskning av intäktsprocessen KPMG AB 2018-08-27 2 Inledning/bakgrund Vi har av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen 2018. Kommunens intäkter består huvudsakligen av skatter och olika statsbidrag samt faktu-rering av kommunala taxor och avgifter Granskning av kommunens arbete med digitalisering 2021-03-18 1 Sammanfattning Vi har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelser och nämnd har säkerställt at

Uppdrag Granskning om kritiken från Arlabönderna Land

Granskning av projektstyrning Östersunds kommun November 2013 . Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7. 1 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Inom flera förvaltningar bedrivs verksamheten i form av projekt samband med det presenteras en projektbeskrivning i. Granskning av Stiftelser mendationer, fördelade utifrån internrevisionens modell för bedömning av brister som presenteras i rapporten. Antal Mycket väsentlig brist 0 Internrevisionen fick därför ett uppdrag att genom-föra en granskning av området dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. Av tabellen nedan presenteras (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av revisionsplan för 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,.

KU:s granskning av regeringen är klar - Riksdage

Förslag på ett nationellt system för granskning av

Granskning av Folkhälsoarbetet Regionstyrelsen Regionens revisionskontor med hjälp av konsult från KPMG har på vårt uppdrag genomfört en granskning av Folkhälsoarbetet. tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Resultaten som presenteras är inte tillförlitliga oc För två veckor sedan handlade Uppdrag granskning om sommarens skogsbränder. I dag överlämnas Skogsbrandsutredningen till regeringen - den visar att..

Frågor och svar med anledning av extrastämma Sti

Se Uppdrag granskning ikväll! - Granskning Örnsköldsvi

Rapporteringen av revisionsarbetet är av avgörande betydelse för att revisionen ska kunna ge Nacka kommun ett mervärde. Genom rapporteringen ska erfarenheter och synpunkter vidarebefordras till berörda. Revisionens bedömningar och utvecklingsförslag rapporteras löpande till ansvarig nämnd och styrelse efter genomförd granskning Granskningen görs vanligtvis av en advokat som har erfarenhet av att gran­ska bolag. Men advokaten kan behöva biträde av sakkunniga, till exempel en revisor, för att granska räkenskaper. I sin rapport, som presenteras på en bolags­stämma, kan advokaten meddela om det har förekommit oegentligheter eller lagbrott i bolaget

Palmespanare slår tillbaka efter granskning: ”Blir såTeori om Palmeutredningen: Polis satte dit ChristerPalmemordet: Polisen kan ha manipulerat bevis mot

Uppgifterna som presenteras i Uppdrag Granskning är långt ifrån allt material som används när socialtjänsten gör en vårdnadsutredning. Journaler från barnpsykiatrin, fler samtal med flickan, intervjuer med andra närstående är exempel på annat material som vi inte får tillgång till 2021-09-15 | Regler Pressmeddelanden Konsumentskydd. Många kreditprövningar av konsumenter behöver bli bättre för att uppfylla konsumentkreditlagens krav. Därför förtydligar nu Finansinspektionen (FI) vilken information långivare bör hämta in inför en kreditprövning och hur den bör användas. De nya allmänna råden börjar gälla. Granskning av bokslut, delårsrapport och årsredovisning..9 Lekmannarevision • Arbetar på uppdrag av fullmäktige och därmed ytterst för Genomförd riskanalys utgör således underlag för de val av granskningar som presenteras i revisionsplanen RAS kommenterar SVT:s Uppdrag Granskning. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor välkomnar en granskning av den svenska ambulanssjukvården. SVT:s Uppdrag Granskning väljer dock att enbart.