Home

Vägledning art och habitatdirektivet

Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer Slutgiltig version, februari 2007 . 2 Habitatdirektivet och dess bestämmelser om bevarande av arter bör dock ses inte bara i et Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011 • Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvalt-ningsåtgärder art- och habitatdirektivet (nedan kallat habitatdirektivet) och fågeldirektivet. I dokumentet undersöks de olika slags effekter som kan uppstå på grund av vattenkraftverksamhet och en rad praktiska erfarenheter används för att visa hu Den här fantastiska biologiska mångfalden tas ofta för given och ibland som en lyx, men oavsett vilket är det en förutsättning för vår överlevnad. 2019 rapporterade Sverige statusen till EU för perioden 2013-2018 för de naturtyper och arter i Sverige som är listade i art- och habitatdirektivet

EU-kommissionen har en officiell vägledning kring tillämpning av artikel 6 Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden - artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Den finns också på EU-kommissionens webbplats om Natura 2000. Gå till Managing Natura 2000 sites. Markera rutan sv så får du upp dokumentet i svensk version Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 är en prioriterad naturtyp i habitatdirektivet och har normalt tolk-ningsföreträde före andra naturtyper när kriterierna för agkärr uppfylls. På Öland Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioritera Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-698 14 80 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET Dessutom gäller som sagt artikel 6.2 art- och habitatdirektivet. Den andra frågan är om 7 kap 28 a § miljöbalken kan tillämpas på fiske utan att stå i konflikt med den gemensamma fiskeripolitiken och EUs exklusiva kompetens. Rättsläget har i betydande grad klargjorts genom artikel 11 i 2013 års grundförordning för fiske Sammanfattning. Enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) så ska bland annat areal och status följas upp för ett antal naturtyper, där mindre vattendrag (naturtyod 3260; Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor) utgör en av naturtyperna

Ekosystemtjänster i vattenförvaltningen - Miljömål

Vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet Vägledning om strikt skydd 13 och 16 i habitatdirektivet en sammanhängande samling bestämmelser som har till syfte att säkerställa skyddet av de När en art eller livsmiljö sprider sig naturligt till ett nytt område eller territorium 2 Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden - Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG, Europeiska gemenskaperna, 2000 - ISBN 92-828-9142-9. 3 En sammanställning av de mest relevanta ärendena avseende artikel 6 finns på följande webbplats Fokus på individen i art- och habitatdirektivet - EU-domstolen underkänner svensk rättspraxis. I en nyligen meddelad dom om förhandsavgörande klargör EU-domstolen bl.a. att förbuden mot påverkan på arter i art- och habitatdirektivet avser varje individ av en art. EU-domstolen har den 4 mars 2021 meddelat dom i de förenade målen C. Habitatdirektivet Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012 Syftet med habitatdirektivet För att kunna handlägga ärenden på rätt sätt enligt artskyddsbestämmelserna behövs kännedom om vad de syftar till. Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG 2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, 3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr.

Kommissionens tillkännagivande: Vägledning om kraven för

Vid fångst eller dödande av vilda djur av de arter som finns förtecknade i bilaga 5 a och i fall där undantag i enlighet med artikel 16 görs i fråga om insamling, fångst eller dödande av arter som finns förtecknade i bilaga 4 a, skall medlemsstaterna förbjuda användning av alla icke-selektiva metoder som lokalt kan medföra att populationer av en art försvinner eller utsätts för. I en nyligen meddelad dom om förhandsavgörande klargör EU-domstolen bl.a. att förbuden mot påverkan på arter i art- och habitatdirektivet avser varje individ av en art

2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets Art- och habitatdirektivet - Lagstiftning - Vägledning Många arter förekommer i både habitatdirektivets bilaga 2 och 4, det vill säga har både markeringen B att bibehålla eller återställa en gynnsam status hos livsmiljöer. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 • Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en priorite-rad art där. • Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet EU-kommissionen säger i sin vägledning till art- och habitatdirektivet (EU-kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskap-en i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, februari 2007) att det inte är rimligt att tillämpa ett system med dispensprövning för varj

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirekti

 1. Art- och habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Tidigare har även namnen habitatdirektivet respektive livsmiljödirektivet använts. Artikel 17-rapportering Avser den rapportering av bevarandestatusen på nationell biogeografisk nivå för de arter och
 2. Art och habitatdirektivet vägledning. More measures are needed to stop biodiversity loss. Translated Sverige har en variationsrik natur med storslagen fjällmiljö, myllrande våtmarker, vattendrag och sjöar, kust och hav, skogar och odlingslandskap, alla med ett rikt växt- och djurliv
 3. enligt art. 6.3 - 6.4 i habitatdirektivet Artikel 6(3) och Artikel 6(4) av Direktiv 92/43/EEG Bedömning av planer och projekt som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden Icke obligatorisk metodisk vägledning November 2001 it, School of Planning, Oxford Brookes University, Gipsy Lane, Headington, Oxford, England. OX3 0B

Natura 2000 i Sverige - Naturvårdsverke

I art- och habitatdirektivet, som antogs 13 år senare (1992), införs åtgärder som mycket liknar de tidigare, men som dessutom omfattar 1 000 andra sällsynta, hotade eller inhemska arter av vilda djur eller växter - tillsammans kallas de ofta viktiga europeiska arter vägledning viktig då det förhandsavgörande från EU-domstolen (Tapiola-domen) ska tas i beaktande vid ett eventuellt beslut om jakt på varg. Möjligheten att besluta om licensjakt på varg följer av 23 c § jaktförordningen. Den bygger på artikel 16.1 e i art- och habitatdirektivet. De juridisk

I vattendirektivet finns också en tydlig koppling till den EU-lagstiftning som specifikt är till för att skydda värdefulla ekosystem och som heter Art- och habitatdirektivet. För att förhindra att känsliga grundvattenberoende miljöerna skadas behöver kunskapen om ekosystemen och vad de tål öka Examensarbete i miljörätt och EU-rätt 30 högskolepoäng EU-rättsligt artskydd och skogsbruk En analys av Sveriges implementering av det EU-rättsliga artskyddet i förhållande till skogsbruk EU species protection and forestry 2.2.1 Art- och habitatdirektivet. sällsynta och utrotningshotade arter och livsmiljöer. Just detta är syftet med Natura 2000-nätet, som upprättas genom art- och habitatdirektivet antaget 1992. Natura 2000-nätet, som också omfattar om-råden som inrättats genom fågelskyddsdirektivet, ger ett starkt skydd för Europas finaste vildmark Habitatdirektivet. Habitatdirektivet gäller så kallade arter av gemenskapsintresse inom EU och deras livsmiljöer. Nyckelbegreppet i direktivet är skyddsstatus och syftet är att säkerställa att en gynnsam skyddsstatus bevaras eller återställs. Svartfläckig blåvinge ( Glaucopsyche arion) är akut hotad (CR) och skyddad med EU:s. Enheten ansvarar för: föreskrifter rörande förvaring, handel och transport av hotade arter. (artskyddsförordningen) samordning av arbetet med skydd av och åtgärder för akvatiska naturtyper. och arter, genom art- och habitatdirektivet och svensk lagstiftning. (miljöbalken, artskyddsförordningen, miljötillsynsförordningen och förordning

*Art- och habitatdirektivet *Natura 2000-nätverket av skyddade områden *3. Hur viktiga är fågel- och art- och habitatdirektiven för naturskyddet? Inte alls viktiga Inte särskilt viktiga Viktiga Mycket viktiga Vet inte *4. Hur bra är direktivens strategiska mål för att skydda naturen i EU Bevarandestatusen för 164 arter/artgrupper och 89 naturty-per rapporterades. För varje art och naturtyp har fyra parametrar bedömts och en sammanvägning av dessa har gjorts. Utbrednings-område och framtidsutsikter har bedömts för såväl arter som naturtyper. För arterna ingår populationsstorlek samt storlek och DOKUMENTETS SYFTE OCH ART Artikel 6 i habitatdirektivet (92/43/EEG) spelar en avgörande roll i förvaltningen av de områden som ingår i Natura 2000- nätet. Där denna vägledning (4). Dokumentet riktar sig i första hand till medlemsstaternas myndigheter övergripande samordning och administrativt ansvar för myndighetens roll som stödmyndighet gällande den ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierade åtgärden Datainsamling EU-rapportering som rör övervakning inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet samt biogeografisk uppföljning enligt art- och habitatdirektivet Det omfattar också Natura 2000, inklusive stöd och vägledning till länsstyrelserna. I uppgifterna ingår planering, utredning, formulering av uppdrag och mål, samt utveckling av metoder och rutiner för arbetet. Du ska förmedla kunskap om art- och habitatdirektivet och dess kopplingar till annan verksamhet på myndigheten

Fiske och Natura 2000 - Publikationer - Data, kartor och

 1. konsekvensbedömas för sig enligt artikel 6.3 art- och habitatdirektivet (och därmed även enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken), även om fisket påbörjades innan ett Natura 2000-område skyddades. Tolkningen bygger på EU-domstolens praxis när det gäller artikel 6.3 art- och habitatdirektivet
 2. Den är en svensk nitisk produkt som delvis är baserad på två EU-direktiv, Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Enligt förordningen är det bland annat förbjudet att störa fåglar eller skada deras häckningsområden och viloplatser. En lista finns bifogad över ett 50-tal fågelarter, t ex talltita, lavskrika och skogsduva
 3. Artikel 6.1 art och habitatdirektivet För de särskilda bevarandeområdena skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga skötsel- och förvalt- ningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra utvecklingsplaner,.

Dimensionerna är Livsmiljö/Arter och Bevarande. Dessa dimensioner och deras innehåll kommer att förklaras utförligare i kapitel 4. Båda utgör centrala delar av direktivets målsättning och ambition. Att jag valde implementeringen av Art- och Habitatdirektivet hade sin grund i den pågående debatten om tolkningen av direktivets formulering 2021-03-12 10:48 CET Fokus på individen i art- och habitatdirektivet - EU-domstolen underkänner svensk rättspraxis I en nyligen meddelad dom om förhandsavgörande klargör EU-domstole Urvalet av områden grundas på förekomst av livsmiljöer och arter som finns listade i det så kallade art- och habitatdirektivet. Enligt ett regeringsbeslut den 22 december 2020, ska länsstyrelsen föreslå befintliga Natura 2000-områden som bör inkludera gråsäl (Halichoerus grypus) som en art som förekommer inom området Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011 • Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsför-ordningens bilaga 1

Publikationer - Havs- och vattenmyndighete

med art- och habitatdirektivet är fågeldirektivet, som inte bara har samma mål (i det fallet för fåglar) och i dessa fall måste mer generell lagstiftning och vägledning tillämpas. Därför bör utredningens förslag om bemyndigande att anta generella föreskrifter (12.9.2) genomföras och å andra sidan krav avseende allmän hälsa och säkerhet, ekonomi, ekologi, forskning, jordbruk och fritidssysselsättning. De arter som är listade i bilagor till art- och habitatdirektivet ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus. Man skiljer mellan de arter som finns upptagna i bilaga 4 - och som kräve

Art- och habitatdirektivet - Lagstiftning, direktiv och

Sverige har ett ansvar för att bevara de arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, i fortsättningen kallat habitatdirektivet (tabeller sid 49-65). Habitatdirektivet innebär flera åtaganden, däribland att medlemsländerna vart sjätte år ska rapportera om tillståndet för dessa arter och naturtyper. Rapporte Habitatdirektivet. Mycket av naturvårdsarbetet inom EU styrs av det så kallade art- och habitatdirektivet, som formellt heter Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Syftet med direktivet är att upprätthålla den biologiska mångfalden i unionen genom att bevara europeiska naturtyper som riskerar att. Art och habitatdirektivet syftar till att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter inom EU. Arter som är upptagna i bil. 4 a till direktivet, däribland varg, är strikt skyddade. Det innebär att vargen som huvudregel inte avsiktligt får fångas eller dödas i naturen Begreppet habitat används mycket brett och innefattar såväl geologiska formationer som biotoper och växtsamhällen enligt art. 6.3 - 6.4 i habitatdirektivet Artikel 6(3) och Artikel 6(4) av Direktiv 92/43/EEG Bedömning av planer och projekt som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden Icke obligatorisk metodisk vägledning November 2001 it, School of Planning, Oxford. och art­ och habitatdirektivet. 10 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000c. 11 Skubbhult är säkerställt som naturreservat, Skubbhult och Dullaberget är Natura 2000­områden enligt art­ och habitatdirektivet. 12 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000d

Art- och habitatdirektivet är ett av de direktiv som reglerar naturvårdsarbetet inom EU och syftar till att bevara skyddsvärda arter och naturtyper i Europa. Åtta av direktivets limniska naturtyper förekommer i Sverige och bland dessa återfinns en relativt stor del av våra sjöar och vattendrag art - och habitatdirektivet pdf April 10, 2020 / admin / Leave a comment Sverige och Art- och. EU-rapportering om biologisk mångfald i Sverige. SLU Artdatabanken tar fram statusrapporter enligt artikel 17 (art- och habitatdirektivet) och artikel 12 (fågeldirektivet). Artikel 17 och fågeldirektivet rapporterades senast 2019. 2020 kom rapporten Arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv fågeldirektivet och habitatdirektivet får fullständig och korrekt tillämpning med målet att bibehålla eller återställa, med gynnsam bevarandestatus, naturliga livsmiljöer och arter av vild fauna och flora av gemenskapsintresse. Det är mycket allvarligt att artskyddsutredningens förslag till ny lag inte tydligt hänvisar. Arter & naturtyper i habitatdirektivet - bevarandestatus i Sverige 2013. Sverige har en fantastisk och variationsrik natur! Från storslagen fjällmiljö i norr, där förhållandena närmar sig de arktiska, till ett böljande odlingslandskap längst i söder, där såväl klimat som växt- och djurliv ger oss smakprov från sydligare länder.

Art- och habitatdirektivet - Viss - Lansstyrelse

VÄGLEDNING KUNDKÄNNEDOM FONDBOLAG 3 Simpts vägledning tas fram av sju organisationer i finansbranschen och deras medlemmar. Den utgår från medlemmarnas behov av vägledning och är inte avsedd att vara heltäckande följder som exploatering av dem kan ha för deras livsmiljö eller för deras bevarandestatus. Dessa arter finns förtecknade eller kan komma att förtecknas i bi-laga 2 och/eller bilaga 4 eller 5. h) prioriterade arter: de arter som avses i g) i och för vilkas bevarande gemenskapen har ett särskilt ansvar med hänsyn till den andel a Goda kunskaper inom arbetsfältet arter, naturtyper och biologisk mångfald. God kunskap om svensk statlig förvaltning. Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Goda kunskaper i och erfarenhet av projektledning. God kännedom om art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000; Vi ser gärna att du även har

EU-domstolen lägger fokus på individen i art- och

 1. och en klassificering av svenska vattenkraftverk för att bedöma dess samhällsnytta Det kan dock finnas fall där miljökrav i annan lagstiftning, t.ex. Art- och habitatdirektivet, kan medföra att åtgärder med påverkan på reglerbidraget ändå I juni 2015 publicerade Havs-och vattenmyndigheten en övergripande vägledning
 2. Denna vägledning är ett verktyg där Avfall Sverige och Göteborgs Stad har samverkat för att komplettera Avfall Sveriges Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration (2017:17) specifikt avseende att mäta och följa upp resultat från arbetet med förebyggande av avfall
 3. Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma
 4. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom den 20 december 2018 i mål nr . M 10104-17 kommit fram till att ett av Europeiska kommissionen framtaget vägledningsdokument för tillämpningen av de artiklar i art- och habitatdirektivet som rör artskyddet är tillämpligt även i förhållande till fågeldirektivet och bedömt att de
 5. Art- och habitatdirektivet (docx, 68 kB) Art- och habitatdirektivet (pdf, 67 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av art- och habitatdirektivet samt artskyddsförordningen och tillkännager detta för regeringen

Fokus på individen i art- och habitatdirektivet - EU

Precis som artskyddsbestämmelserna bygger Natura 2000 på fågeldirektivet, respektive art- och habitatdirektivet. Enligt art- och habitatdirektivets artikel 2.3 ska åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Mats Nordberg har frågat mig om jag har för avsikt att, som en följd av EU-domstolens dom den 4 mars i de förenade målen C-473 och C-474, verka för att EU omgående ska revidera de direktiv som EU-domstolen nu har tolkat, dvs. art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet om ökande vägledning från Naturvårdsverket. Dessutom bör regeringen beakta hur jordbruket och livsmedelsproduktionen kommer att påverkas av de föreslagna förändringarna. t.ex. vad som följer av art- och habitatdirektivet, fågeldirekti-vet eller ramdirektivet för vatten

Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling

Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU. Det i miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk Bevarandestatus för naturtyper i olika regioner 2019. Gynnsam bevarandestatus ska uppnås för alla naturtyper som listas i EU:s art- och habitatdirektiv. I Sverige har 80 % av naturtyperna som listas i EU:s art- och habitatdirektiv inte gynnsam bevarandestatus. I gräsmarker, skog och hav återfinns flera naturtyper som utsatts för stor.

KÖS har läst igenom Europeiska kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet, Bryssel den 12.10.2021 C(2021) 7301 final. Det dokumentet tar fasta på de skyldigheter som uppkommer genom artiklarna 12 och 16 i habitatdirektivet Art- och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen, ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i direktivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte vad Sverige skrev under vid EU. 2.1 Ingående naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet Området är utpekat att ingå i Natura 2000-nätverket enligt art & habitatdirektivet mot bakgrund av att det inom området finns i direktivet ingående naturtyper (tabell 1) och arter (tabell 2). Främsta motivet för utpekande av området är förekomsten av flodpärlmussla art och omfattning. Det kan exempelvis vara lägesanalyser eller skade- och konsekvensanalyser och omfallsplaner. • genomföra omvärldsbevakning och mediebevakning. • ta fram samlade lägesbilder bl.a. utifrån ovanstående underlag. • ta fram förslag på aktörsgemensam inriktning och samordning, inklusive samordning av kommunikation. 2 Tabell 1. Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet Kod Naturtyp Areal (ha) Andel (%) 3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 213 11 3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller vattenlevande mossor 19 1 Tabell 2. Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet Kod Art

Art- och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen, ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i direktivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte vad Sverige skrev under vid EU-inträdet 1995 Till exempel bara en bild eller alla bilder under hela elevens tid i skolan. Kom dock ihåg att det går att återkalla. Dessutom har det nyligen kommit en vägledning från EU om samtycke, som bland annat säger att de menar att det är god sed att då och då påminna om samtycket. Vad det kommer att innebära i praktiken återstår att se Vägledning om dokumentation i OECD:s riktlinjer (kapitel V) EUTPD - en uppförandekod om dokumentation. Prissättningsbesked (APA) Dubbelbeskattning. Article 23 A och B Exemption method respektive Credit method. Article 24 Non-Discrimination. Article 25 Mutual agreement procedure art- och habitatdirektivet. en del av EU:s naturvårdsdirektiv för att tillsammans med fågeldirektivet reglera naturvårdsfrågorna inom EU. Syftet är att bevara arter och naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som skyddsvärda. Vilka arter och naturtyper som ska skyddas har bestämts gemensamt av länderna inom EU Detta dokument innehåller vägledning om Reach-förordningen med förklaringar av skyldigheterna enligt Reach och hur de uppfylls. Vi villdock påminna användarna om att texten i Reach-förordningen är den enda gällande rättsliga grunden och att den information som finns i detta dokument inte är avsedd som juridisk hjälp. Europeisk

Ved indfangning eller drab af de vilde dyrearter, som er nævnt i bilag V, litra a), og ved anvendelse efter artikel 16 af fravigelser i forbindelse med indsamling, indfangning eller drab af de arter, der er nævnt i bilag IV, litra a), forbyder medlemsstaterne anvendelse af alle ikke-selektive midler, der lokalt kan medføre, at bestande af en art forsvinder eller udsættes for alvorlige. Art-och habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EEG an den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, officiell svensk översättning, version 01.01.2007 Natura 2000 i Sverige, handbok med allmänna råd, Naturvårdsverkets handbok 2003: livsmiljöer och arter för vilka gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas eller återställas. 2. Grunder för utpekande 2.1 Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet Området är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art & habitatdirektivet mot bakgrun 2.1 Ingående naturtyper och art enligt art- och habitatdirektivet Området är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art & habitatdirektivet mot bakgrund av att det inom området finns naturtyper (tabell 1) och en art (tabell 2) som ingår i direktivet. Fyra naturtyper som påträffas i området är särskilt prioriterade i direktive

EUR-Lex - 31992L0043 - S

ska upprätta beskrivningar av syftet samt för de livsmiljöer och arter för vilka gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas eller återställas. 2. Grunder för utpekande 2.1 Ingående naturtyp och art enligt art- och habitatdirektivet Grenforsen är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art & habitatdirektivet mo Utredning över underlag för övervakning av bevarandestatus enligt art-och habitatdirektivet. Marine Monitoring AB har tillsammans med ett antal underkonsulter (HAFOK AB, Ramboll Sverige AB och SeAnalytics AB) fått i uppdrag att utvärdera akvatiska metoders funktionalitet för övervakning av bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet (AHD) Habitatdirektivet er det direktiv fra den Europæiske Union (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992), der har til formål at sikre sårbare og truede biotoper (habitater) og arter. I to bilag findes lister over disse levesteder og arter, og medlemsstaternes regeringer pålægges at registrere områder, som kræver overvågning, særlige plejetiltag og beskyttelse, de såkaldte habitatområder