Home

Brå utländsk bakgrund

Syftet med Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare är att med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur svensk och utländsk bakgrund tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet. Rapporten sammanfattar svenska och internationella undersökningar Brå:s rapport handlar om att personer med utländsk bakgrund, dvs de som är födda i ett annat land, samt de som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar, är misstänkta för brott och inte dömda för brott utländsk bakgrund kan bli missgynnade i rättsprocessen. Brå har sammanställt befintlig kunskap, undersökt de utsattas upplevelser av diskriminering och tagit del av de erfarenheter som åklagare, advo-kater, nämndemän, domare och rättstolkar har av förhållanden inom rättsväsendet som missgynnar personer med utländsk bakgrund

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

barn och äldre i gruppen med utländsk bakgrund. I Finland har brottslighet bland personer med utländsk bakgrund inte studerats i samma omfattning som i de övriga tre nordiska länderna. Det hänger sannolikt samman med att invandringen till Finland varit mer begränsad. Inga isländska studier har iden-tifierats Brå-rapport: Personer med utländsk bakgrund oftare misstänkta för brott 2021-08-25. Pandemiutredning: Åtala Bolsonaro för massmord. Bred uppgång på New York-börse

BRÅ ska då operationalisera denna uppdelning och dessa båda kategorier vad gäller både förövare och offer och baserat på registeruppgifter från folkbokföringsregistret (d v s BRÅ ska inte ockulärbesiktiga människors kroppar/utseenden för att avgöra om de har svensk eller utländsk bakgrund) Den här promemorian är en kartläggande litteraturöversikt där Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan Brå-studien krossar snacket om socioekonomiska faktorer. Det har hittills (fram till onsdag em) varit väldigt tyst om nya Brå-studien som analyserar brottslingarnas bakgrund. Den visar att invandrares överrepresentation inte har med jobb, utbildning, inkomst och bostadsort att göra. Därmed krossas myten om att överrepresentationen. Brå konstaterar i rapporten att andelen brottsmisstänkta i befolkningen totalt sett minskat under perioden 2007-2018. Det gäller både för personer med inrikes och utländsk bakgrund, men det framgår inte om detta beror på att folk blivit hederligare, att anmälningsbenägenheten sjunkit eller att Polisen saknar resurser Brottsförebyggande rådet, Brå, har därför tagit initiativ till en specialstudie av ungdomsrånen, perioden 2015-2020. Undersöka utländsk bakgrund

Brå-rapport: Personer med utländsk bakgrund oftare

 1. skat, men att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade
 2. st oroväckande mönster för Sveriges del: De s k andragenerationarn
 3. Brå-rapport: Personer med utländsk bakgrund oftare misstänkta för brott. Utrikesfödda personer och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Dagens Nyheter rapporterar om. Enligt rapporten har 8 procent av alla utrikesfödda över 15 år någon gång.

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att personer med utländsk bakgrund oftare misstänks för brott. Störst andel brotts­misstänkta finns bland svenskar med två utrikesfödda. Personer med utländsk bakgrund är oftare misstänkta för brott i Sverige. Det visar en ny undersökning som myndigheten Brå har gjort. Undersökningen berättar inte så mycket om varför det är så här. Men skillnaden kan bero på många olika saker. Kön och ålder spelar roll. Män är oftare misstänkta för brott än kvinnor. Och.

Brå visar nu i ny studie att det mest är män med utländsk bakgrund som slår kvinnor. Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i alla brottskategorier. Men överrepresentationen är särskilt stor när det gäller dödligt våld, rån, grov kvinnofridskränkning samt förfalskningsbrott och övergrepp i rättssak Hon var mycket kritisk till den nya Brå-rapporten om brottslighet bland människor med utländsk bakgrund, och sade till SVT: - Nu låter det väldigt mycket som att just människor som har föräldrar som är utrikesfödda blir kriminella. Som att det har en koppling till deras kultur och biologi. Det är inte rätt Utländsk bakgrund. Posted in Migration by Affe on mars 27, 2017. Debatten har återigen blossat upp angående begreppet utländsk bakgrund. Erik Almqvist hävdade att 37 procent av befolkningen i Sverige i åldern 0-44 år nu har utländsk bakgrund. Lars Lindström på Expressen menar att Almqvist sprider faktafel

Så kom den då till slut, den där rapporten från Brå som Sverigedemokraterna har tjatat om de senaste tio åren. Rapporten heter Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund och slår fast sådant som de flesta av oss redan visste. Ja, andelen brottsmisstänkta är högre bland personer med utländsk bakgrund än bland [ hur polisen bedriver sitt arbete (Brå, 2020:187). Ett intressant fenomen som nästan genomgående framkommer i trygghetsundersökningarna är att personer med utländsk bakgrund dvs. de som tillhör en annan etnisk grupp än den svenska majoritetsbefolkningen, uppger att de har ett lägre förtroende för polisen

Personer med utländsk bakgrund är som bekant överrepresenterade i brott. Det gäller både utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder. Om man bara tittar på segmentet 15-54 år (de brottsaktiva åldersgrpperna) är de med utländsk bakgrund 357 231 fler 2011. av Brå. Den statistik som används i rapporten bygger alltså, annat än i något undantagsfall som saknar relevans i sammanhanget, på de två tidigare studierna från Brå samt de till Stiftelsen Det Goda Samhället nyligen levererade tabellerna från Brå. Personer med utländsk bakgrund kan vara utrikesfödda, det vill säg

I Brå:s rapport om brottslighet och etnicitet från 1996, som tar upp perioden 1985-1989, stod personer med utländsk bakgrund för 32 procent av alla brottsmisstankar. I den följande rapporten från 2005, med data från perioden 1997-2001, hade andelen ökat till 46 procent För första gången står de med utländsk bakgrund för en majoritet av registrerade brottsmisstankar, cirka 58 procent. Det visar en uppdaterad studie av Brå-rapport från 2005 om brott utifrån etniskt ursprung. Ökningen beror i huvudsak på att de med utländsk bakgrund har ökat som andel av befolkningen i Sverige. Detta tillsammans med att överrepresentationen i [

Att BRÅ nu ska utreda svensk och utländsk bakgrund i en

 1. olog: Brå-siffror måste ses i en helhet. Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstänkta, visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå.
 2. Av Valdemar Möller. Så kom den då till slut, den där rapporten från Brå som Sverigedemokraterna har tjatat om de senaste tio åren. Rapporten heter Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund och slår fast sådant som de flesta av oss redan visste.Ja, andelen brottsmisstänkta är högre bland personer med utländsk bakgrund än bland personer med.
 3. Personer med utländsk bakgrund ligger genom hela trettioårsperioden som grupp på ungefär samma överrisk, ungefär dubbelt mot personer med svenskt ursprung, räknat på samtliga brott (överrisker anger hur många gånger vanligare det är att en viss grupp bland personer med utländsk bakgrund utför ett visst brott än att en person med svensk bakgrund gör det)

Nordiska studier om brottslighet bland personer med - Br

 1. Brå ska undersöka rånarnas etnicitet Publicerad 25 november 2020 kl 15.25. Inrikes. I en ny studie ska Brottsförebyggande rådet, Brå utreda hur vanligt det är med svensk respektive utländsk bakgrund bland rånare och deras offer, rapporterar SVT Nyheter
 2. Resultatet föreligger nu och visar ett unikt resultat: Att det är för första gången som personer med utländsk bakgrund står för huvudparten av brottsligheten i Sverige. Rapporten publiceras imorgon, men redan idag har Katerina Magasin fått ta del av det exklusiva 42-sidiga dokumentet, med rubriken Invandring och brottslighet - ett trettioårsperspektiv
 3. 2 sek • Ulla Danné • ulla.danne@tv4.se. Starka reaktioner efter nya Brå-siffror om utrikesfödda och brott
 4. Huvudbudskapet i BRÅ:s rapport är att personer med utländsk bakgrund oftare än människor vars föräldrar är födda i Sverige misstänks för brott. Allra störst är det man kallar överrisken att bli brottsmisstänkt för dem som själva är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar
 5. Till slut kom den, rapporten som Brå helst hade sluppit göra, och trots att den bara bekräftar vad alla redan visste, att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland brottsmisstänkta, har det utbrutit politiskt bråk om slutsatserna
 6. Utrikesfödda och deras barn registreras oftare som brottsmisstänkta. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som gör en kartläggning av brottsligheten i grupper med olika bakgrund. Det är 2,5 gånger så vanligt att registreras som brottsmisstänkt för utrikesfödda som för inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige. Annons För personer födda i.
 7. Utländsk bakgrund definieras här som utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. I Rinkeby-Kista, Skärholmen och SpångaTensta hade 80, 67 respektive 57 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Allra lägst var andelen i Södermalm, Bromma och Kungsholmen där andelarna låg under 20 procent

Brå-studien krossar snacket om socioekonomiska faktorer

Brå kartlägger sambandet mellan förövares och offers etnicitet Den 25 november publicerade SVT den något oväntade nyheten att Brottsförebyggande rådet skall titta närmare på sambandet mellan förövares och offers etnicitet; vilka som oftare har svensk respektive utländsk bakgrund • I Brå:s nationella trygghetsundersökning 2016 fanns uppgifter om 190 000 allvarliga sexbrott. som visar att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade

Sågar Brå-rapporten: Polisen bevakar oss hårdare. Personer med invandrarbakgrund misstänks oftare för brott. Nyheten från Brottsförebyggande rådet fick stor uppmärksamhet i veckan. Men både kriminologer och unga som själva bor i de utsatta områdena är kritiska till rapporten. - Man känner sig utpekad Brå drar inga säkra slutsatser om vad som orsakar att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken men nämner kulturella skillnader som en möjlig förklaring Brå:s utredare kommer använda en definition där utlandsfödd är en person med två föräldrar födda utomlands eller med åtminstone en förälder född i Sverige. Problemet med denna definition är att andra- och tredjegenerationens invandrare (eller ännu längre bakåt i tiden) födda i Sverige kommer behandlas som svenskfödda i Brå:s rådata vilket gör att slutresultatet riskerar.

Brå: Invandrare överrepresenterade bland brottsmisstänkta

Han lyfter också att personer med utländsk bakgrund enligt forskning löper större risk att tas av polisen. Sannolikheten för att bli testad för eget narkotikabruk är exempelvis väldigt mycket högre i de grupper som är överrepresenterade i Brå-rapporten, säger han Människor med utländsk bakgrund som sköter sig och passar in i det svenska samhället är de som får sitta emellan - och faktiskt oftast även de som ropar högst på en skärpning. Nu har vi svart på vitt - det underlag som många har ropat efter i 15 år men som har varit väldigt, väldigt trögt att få fram Syftet med Brå s projekt om brott bland svenskar och invandrare är att. med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur svensk och utländsk bakgrund tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara regi strerad misstänkt brottslighet BRÅ:s rapport 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet utgör en given referenspunkt. ska sägas att måttet överrisk att begå brott inte är begränsat till jämförelser mellan personer med svensk och utländsk bakgrund

SD kallar Morgan och Brå till justitieutskottet Publicerad 28 augusti 2021 kl 11.00. Inrikes. Brottsförebyggande rådets rapport om invandrarbrott bekräftar fördomarna om massinvandringens påverkan på trygghet, säkerhet och brottsbekämpning i Sverige, enligt SD Brå skriver i rapporten att skillnaderna mellan grupperna reduceras väsentligt när man tar hänsyn till andra bakomliggande faktorer som ålder, kön, disponibel inkomst, utbildningsnivå och kommuntyp. Men samtidigt skriver man att en betydande del av skillnaderna kvarstår även när dessa faktorer tas i beaktande. Relaterade länkar BRÅ beskriver bland annat att det inom rättsväsendets alla led finns arbetsrutiner och generaliserade föreställningar, eller stereotyper, om etniska minoritetsgrupper som leder till att såväl brottsmisstänkta som brottsoffer med utländsk bakgrund inte får samma behandling som personer med svensk bakgrund i en jämförbar situation

Orsaker till förnedringsrån ska kartläggas av Br

Tyvärr verkar BRÅ inte längre sammanställa dessa rapporter, trots att de bevisligen är relevanta utifrån de samband som finns. Ett annat potentiellt problem med BRÅs rapporter samt svensk statistik kring brottslighet och härkomst är att härkomstindelningen är väldigt grov, endast svensk och utländsk bakgrund används Sakine Madon: Sök gärna fakta om våldtäkter, men varför följer Brå politiska vindar? 11 maj 2018 13:30. Vänder plötsligt om gärningsmäns härkomst. Sakine Madon Text. Hur förebygga sexualbrott? Bild från Stockholmsförorten Fittja

Brå-rapporten: Målar upp en bild av att personer med

 1. BRÅ beskriver också en selektionsprocess i rapporten där människor med utländskt utseende oftare stoppas och kontrolleras, något jag menar är strukturell rasism. Detta tillsammans med en högre polisnärvaro i utsatta områden, än i rikemanskvarteren, medverkar till att fler med utländsk bakgrund syns i statistiken
 2. Vår studie fokuserar på kvinnor med utländsk bakgrund generellt, det vill säga oavsett om de är födda i Sverige eller utomlands. Socialstyrelsens (2013) rapport som bygger på en enkätundersökning från SCB och Brå beskriver att kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för våld och hot i högre grad än kvinnor med icke utländsk
 3. Kommunpolisen Nadim Ghazale om den senaste Brå-rapporten som visar att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken
 4. Källa: Brå, Rapport 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. I rapporten 2005 beräknar Brå att 45 procent av de polisanmälda brotten 1997-2001 har begåtts av personer med utländsk bakgrund. 55 procent av brotten svarade personer för med svenskfödda föräldrar (tabellen ovan)
 5. Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen. Breddad rekrytering..

Vesna Prekopic: Ta emot Brå-rapporten med öppna sinnen och analysera den noggrant. Nu måste vi ta reda på varför personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Mer än var fjärde utrikesfödd ung man misstänktes för brott under en fyraårsperiod. Det visar ny forskning från Brå, som fastslår att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brott. Över halva brottsligheten i Sverige härrör numera från personer med utländsk bakgrund I en färsk rapport framkommer att personer med utländsk bakgrund för första gången står för en majoritet av registrerade brottsmisstankar i Sverige. Samtidigt har andelen av befolkningen. Brå-rapporten, som visar att de med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottstatistik, bekymrar skribenterna på flera av landets stora ledarsidor. Fredrik Kärrholm skriver i SvD att mer forskning om brottsligheten behövs, men att mer måste göras för att få bukt på brottsligheten redan nu Adamsons forskning visar att de med utländsk bakgrund är 2.6 gånger mer sannolika att vara brottsregistrerade än de med svensk bakgrund, ännu mer för grova våldsbrott. Samarbete med BRÅ Göran Adamson har bland annat samarbetat med Brottsförebyggande rådet för att ta fram siffror från de senaste åren då vi saknat generell statistik över migranters brottslighet

BRÅ:s rapport om brottsligheten bland invånarna med

 1. De två största studierna i Sverige kring invandrares brottslighet har genomförts av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den första publicerades 1996, ''Invandrare och invandrares barns brottslighet'', och omfattade tidsperioden 1985-1989. Drygt tio år senare utkom rapporten ''Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet'' som omfattade femårsperioden 1997-2001
 2. istern och BRÅ:s generaldirektör till justitieutskottet. - Den brottsliga överrepresentationen bland individer med utländsk bakgrund är alarmerande
 3. TIDIGARE 2021-02-24. Ingen nyhet - en majoritet av våldtäktsmännen har utländsk bakgrund. VÅLDSVÅGEN. Första och andra generationens invandrare är i majoritet bland dömda våldtäktsmän. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet, skriver Nyheter Idag. Forskarna har studerat data om 3 039 dömda våldtäktsmän
 4. Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé, som själv vill slopa yttrandefriheten för att stoppa oliktänkande, kritiserar Brå och säger att de inte vågar utreda sexbrottslingars härkomst. — Det är att svika brottsoffren att aktivt utesluta att också titta på utländsk bakgrund hos gärningsmännen
 5. - Det är inte förvånande att människor med utländsk bakgrund har en högre brottslighet när vi vet hur en massa andra faktorer - som utbildningsnivå, chanser på arbetsmarknaden och ekonomiska svårigheter - spelar in, säger Olof Bäckman
 6. alitet bland invandrare status 2019. 4 juni 2019. I en ny rapport analyseras beställd Brå-statistik, som inte bara visar att invandrares överrepresentation för våldtäkt kvarstår på höga nivåer utan också att de flesta brotten idag begås av folk med utländsk bakgrund. Och att andra generationens invandrare är en stor faktor i.

Brå: Personer med invandrarbakgrund oftare misstänkta för

Man skulle också kunna skriva det som att gärningsmännen med utländsk bakgrund är 400 procent mer brottsmisstänkta per capita för dessa kvinnoskändningar än de med svensk bakgrund. Problemet är bara att Brå inte talar klarspråk om vilka länder som de misstänkta förövarna kommer ifrån Brottsförebyggande rådet (Brå) inleder en studie i syfte att kartlägga och undersöka personrånen, rapporterar SVT. Enligt SVT anmäldes förra året 7 741 personrån, den högsta siffran på tio år. Brå ska bland annat undersöka om offer och gärningspersoner har svensk eller utländsk bakgrund i de fall där det finns en identifierad gärningsperson Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökte 2005 brottlighet bland personer födda i Sverige jämfört med personer med utländsk bakgrund. Studien bygger på data insamlade 1997-2001. ■ Det är i genomsnitt 2,5 gånger så vanligt (överrisk) att utrikesfödda är registrerade för brott jämfört med födda i Sverige med två svenska föräldrar

8 Sidor - Ny undersökning om brot

En ny studie från Brå ska kartlägga gärningspersoner som utfört personrån. En av frågorna som ska försöka besvaras är om gärningspersoner och offer har svensk eller utländsk bakgrund Av folkbokförda i Sverige svarade personer med utländsk bakgrund (B) för en majoritet av gruppvåldtäkterna - 51%. Etniska svenskar (A) svarade för 49%. NÄSTA FRÅGA gäller huruvida gruppvåldtäkterna ökat. Antalet har legat på 30-60 per år. Totalt sett har de minskat, enligt Brå Källa: Brå, Rapport 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. I rapporten 2005 beräknar Brå att 45 procent av de polisanmälda brotten 1997-2001 har begåtts av personer med utländsk bakgrund. 55 procent av brotten svarade personer för med svenskfödda föräldrar (tabellen ovan) Gängkriminalitet & maffia. Kriminalitet. Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken. Denna överrepresentation beror på framförallt tre faktorer: 1) diskriminering inom rättsväsendet; 2) förhållanden kopplade till ursprungslandet; och 3) faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige. Det finns minst 24 svenska studier som har. För första gången står de med utländsk bakgrund för en majoritet av registrerade brottsmisstankar, cirka 58 procent. Det visar en uppdaterad studie av Brå-rapport från 2005 om brott utifrån etniskt ursprung. Ökningen beror i huvudsak på att de med utländsk bakgrund har ökat som andel av befolkningen i Sverige. Detta tillsammans med att överrepresentationen i brottslighet.

Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda

Eftersom avsikten med denna studie är att undersöka den registrerade brottsligheten bland personer med svensk och utländsk bakgrund, kan den enbart omfatta de brott där man identifierat en misstänkt person. Denna undersökning är således inte bara begränsad i det avseendet att den endast rör brott som anmälts till polisen Stapeln för utländsk bakgrund är uppdelad i tre delar. Den rosa och röda delen visar antalet brott som de folkbokförda med utländsk bakgrund står för. Den undre rosa delen är andelen brott om gruppen hade haft samma brottsbenägenhet som de med svensk bakgrund, 159 842 brott Brå ska bland annat undersöka om offer och gärningspersoner har svensk eller utländsk bakgrund, i de fall där det finns en identifierad gärningsperson

Det är första gången som personer med utländsk bakgrund står för huvudparten av brottsligheten. Sedan fjorton år har ingen uppdatering av Brås undersökningar gjorts. Därför beslöt Stiftelsen Det Goda Samhället för lite mer än ett år sedan att - i egen regi och med finansiering från ett antal privatpersoner - i samarbete med Brå göra en uppdatering Men Brå fortsätter att se det som sin uppgift att spela ned risker. Deras rapport inleds med följande Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007-2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund. Det är dock en statistiskt försumbar nedgång (under 0,1 procentenhet) I ålder 15-35 år är andelen ungdomar med svensk bakgrund 23,4 % och med utländsk bakgrund 30,2 %. Utbildningsnivå kan vara viktig. Lågutbildade har högre risk att misstänkas för brott. I gruppen personer i åldern 16-75 år har bland de med svensk bakgrund 64,6 % och bland de med utländsk bakgrund 33,4 % minst gymnasiekompetens

I veckan gick Socialdemokraterna ut med att Brå skulle kunna titta på utländsk bakgrund i utredningen om sexualbrott, en fråga Moderaterna länge har drivit. Annons. Annons. Genast vände Brå: Det finns i stora grupper uppenbarligen ett intresse för frågan, som myndighetens forskningsledare sa till TT utländsk bakgrund har enligt Brå en förhöjd utsatthet. Somjämförelse kan nämnas att enligt Arbetsmiljöverket uppgår andelen statsanställda som uppgett att de varit utsatta för våld eller hot under de senaste tolv månaderna till omkring 2

En BRÅ-rapport i somras väckte stor uppmärksamhet när den konstaterade att personer med utländsk bakgrund och misstänkta för brott är överrepresenterade jämfört med andra. Men nu menar kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki till skillnad från många andra att antalet våldsbrott i Sverige inte ökat i takt med invandringen. Den uppfattningen delar inte Leif GW Persson 14 december 2005. Brottsförebyggande rådet presenterar rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Brå uppger på sin webbplats att syftet med studien är att med vetenskapliga metoder analysera hur svensk och utländsk bakgrund tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet. Man hoppas att studien ska. Konkret vill M att BRÅ på basis av registerdata som bygger på folkbokföringsregistret ska kategorisera alla de som har misstänkts, åtalats eller dömts för sexualbrott liksom alla de som har utsatts för sexualbrott inom en viss tidsperiod utifrån svensk och utländsk bakgrund och utifrån olika ursprungsland- och ursprungsregiongrupper

Ny Bråstudie: Tredubbel kriminalitet bland personer medBrå ska undersöka rånarnas etnicitet | Fria TiderBrå bryter gammalt tabu: Kartlägger samband mellanTV3 och Brå om gruppvåldtäkter

grupper. Personer med utländsk bakgrund är enligt undersökningen mer utsatta för brott, känner sig otryggare och har ett lägre förtroende för rättsväsendet och polisen (Brå 2011:12, 49). Hur detta sedan drabbar individer och hur utsattheten bland olika grupper kan se ut vet vi inte lika mycket o I veckan gick Socialdemokraterna ut med att Brå skulle kunna titta på utländsk bakgrund i utredningen om sexualbrott, en fråga Moderaterna länge har drivit. Genast vände Brå: Det finns i stora grupper uppenbarligen ett intresse för frågan, som myndighetens forskningsledare sa till TT SD kallar Morgan och Brå till justitieutskottet. två tredjedelar av allt dödligt våld och en majoritet av alla våldtäkter rör misstänkta med utländsk bakgrund, säger Adam Marttinen, ledamot och gruppledare för Sverigedemokraterna i justitieutskottet Den stora andelen män med utländsk bakgrund blir särskilt oroande när vi knyter brottslighet till de områden som många av de brottsmisstänkta kommer ifrån enligt Brå-rapporten från 2005, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapporten är den senaste som gjorts av svenska myndigheter Personer med utländsk bakgrund står för en majoritet av de brottsmisstankar som registreras i Sverige, enligt en ny rapport. Göran Adamson, docent i sociologi, skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten att han har uppdaterat Brå:s material och statistisk från SCB som sträcker sig fram till 2017.. Varierar mellan brottskategoriern Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, utrikes och inrikes födda samt utländsk bakgrund. Vissa indikatorer kan även brytas ner på kommunal nivå och på länsnivå