Home

Terpentin densitet

Terpentin - RIB Farliga ämne

 1. Terpentin - RIB Farliga ämnen. Anmärkning: Blandning av harts och flyktiga oljor
 2. Färgen innehåller ej lacknafta eller terpentin. Torrvolymhalt: 98%. Densitet: ca 1,5 kg/L. Åtgång: 1 liter räcker till 15-20 kvadratmeter beroende på underlag
 3. Densitet vid en temperatur på +20 grader, g / cu. se: 0,855-0,863: 0,855-0,863: 0,855-0,863: Brytningsindex: 1,465-1,472: 1,465-1,472: 1,465-1,475: Volymfraktionen av destillation vid ett tryck av 760 mm RT. Art., Temperatur upp till +170 grader,% 92: 90: 80: Syraantal per 1 g, mg KOH: 0,5: 0,5: 1: Andelen icke-flyktig rest,% 0,5: 0,5: 0,9: Andelen alfa, betapinener i mängden,% 60: 55: 5
 4. 9.4 Densitet ca 860 kg/m³. 9.5 Explosionsområde 1-8vol-% 9.6 pH --9.7 Löslighet i vatten --9.8 Vikt-% org. lösningsmedel --____
 5. Densitet 0,86 - 0,87 g/cm³ vid 20 °C Ångdensitet 4,84 (luft = 1) Relativ densitet Inte tillämplig Relativ densitet Information saknas om en denna egenskap. Löslighet(er) Vattenlöslighet praktiskt taget olöslig , praktiskt taget olöslig Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log KOW) Information saknas
 6. Relativ densitet Värde: 0,860 g/cm3 Löslighet i vatten Ej vattenlöslig. Kommentarer, Viskositet Tunnflytande. 9.2 Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Fysikaliska och kemiska egenskaper Inte relevant. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Ej reaktiv. 10.2 Kemisk stabilite
 7. Terpentin (TOPP) Version: 6.0/Sv Revisionsdatum: 2017-10-10 Ersätter: 2015-06-25 sida 7 av 12 Ångdensitet: Ej tillämplig Relativ densitet: 864 kg/m3 (20°C) Ej specificerat Löslighet i vatten: 0,351 g/l (20°C, pH 6,4-6,5) Ej specificerat Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej tillämplig

Används som lösnings- och förtunningsmedel för oljebaserade konstnärsfärger och porslinsfärger för att uppnå den rätta smidigheten i färgen. Används även till rengöring av verktyg som använts med dessa produkter. Info aceton eller terpentin Densitet 1,14 g/cm³ Torrhalt 70 ± 1 vikt% Täckförmåga Limsträng Ø 5 mm 50 lpm/ liter Arbetstemperatur kalla ytor Från ca -5ºC till +25ºC Brandfarlighet Ja Flampunkt -5ºC Egenskaper efter applicering Skjuvhållfasthet ca 250 N/cm² mot plywood Temperaturbeständighet -30ºC till +100ºC Fuktbeständighet Mycket go Densitet Aceton 0,792 Bensen 0,881 Dietyleter 0,716 Etanol 0,791 Glykol 1,116 Kloroform 1,498 Koldisulfid 1,261 Koltetraklorid 1,596 Metanol 0,793 Nitrobensen 1,210 Svavelsyra (koncentrerad) 1,85 Terpentin 0,840 Trikloreten 1,48 Vatten 0,998 Gaser (NTP) Densitet Acetylen 1,171 *10-3 Ammoniak 0,771 *10-3 Etan 1,356 *10-3 Eten 1,260 *10-3. Navn Mineralsk terpentin (NAPL) Enhed Referencer Synonymer Kristalloel, lacknaphta /3/ CAS nr. 8052-41-3 (stoddard solvent) 64742-82-1 (white spirit type 1) /3/ Kemisk formel - 1 Tilstandsform Farveløs væske Molvægt ca. 150 g/mol /3/ Densitet 0,78 g/ml /3/ Kogepunkt 145 - 174 °C /3/ Vandopløselighed < 0,1 vægt % /3

terpentin - 232-350-7 8006-64-2 100 % Xn,N,R10 - R20/21/22 - R36/38 - R43 - R51/53 - R65 Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Acute Tox. 4 H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 )XOOVWlQGLJWH[WSn5 + RFK(8+ IUDVHU VHVHNWLR Densitet: 0,789 g/cm³: Smältpunkt -114,3 °C: Kokpunkt: 78,4 °C: Faror; Huvudfara: Illamående, kräkningar, CNS-depression. Död vid allvarliga fall. / Beroende, levercirros. SI-enheter & STP används om ej annat angivit Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). Då densitet (ca 780 g/l) faller utanför den vanliga specifikationen för diesel ( EN590) är det inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med HVO100 Relativ densitet Värde: 0,95 g/cm3 Löslighet i vatten Ej vattenlöslig. Termisk tändtemperatur Värde: > 200 °C Viskositet Värde: 75-100 mPas Kommentarer, Viskositet Hög viskositet Explosiva egenskaper Ej explosiv Oxiderande egenskaper Oxiderande. 9.2 Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Fysikaliska och kemiska egenskaper VOC: 0 g/ Densitet 0,86 - 0,87 g/cm³ vid 20 °C Ångdensitet 4,84 (luft = 1) Relativ densitet Inte tillämplig Relativ densitet Information saknas om en denna egenskap. Löslighet Vattenlöslighet praktiskt taget olöslig Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Terpentin, olja rect., DAB produktnummer.

kulturhantverkarna.se - Terpentin 1

 1. Vegetabilsk terpentin bruges blandt andet som opløsningsmiddel i lakker og maling. Nogle af de monoterpener, der indgår i vegetabilsk terpentin, er allergifremkaldende. Dampene er irriterende for hud, øjne, slimhinder og luftveje og kan give nyreskader ved indånding gennem længere tid. Formel: cykliske monoterpener; Massefylde: 0,9 (vand = 1
 2. NSP-serien kan värmas för att bli mjukare. För att få en slät yta kan lite vatten, citronlösning eller terpentin användas. Kort info om Chavant NSP Medium - Vid 80 grader smälter leran och kan då sprutas, penslas eller hällas. - Hårdhet: 7 på en skala från 1 till 10 - Densitet: 1,59 g / cm ³ - Volym / block: 0,52
 3. Att veta att 1 g / ml = 8,333 lb / gal, vi finner tätheten av terpentin vara 7.234 lb / gal. Ett prov av terpentin som väger 1 pund har en volym av 0,138 gallon. Råolja - Rå Texasolja har en densitet på 873 kg / m 3, medan rå mexikansk olja har en densitet på 973 kg / m 3. Dessa densiteter motsvarar 7,27 Ib / gal respektive 8,11 Ib / gal
 4. Tinner, terpentin, rengöring och skyddsprodukter, Fogmassor och silikon / Kiilto Strong Fogförstärkare Densitet/Specifik vikt. ca 1,0 kg/l. Förpackningsstorlekar. 0,5 l plastflaska. Förvaring. Oöppnad i torrt utrymme 6 månader. Instruktioner och säkerhe
 5. Värm i ugn till circa 50-60 grader om du vill mjuka upp leran för grovformning. För att få en slät yta kan lite vatten, citronlösning eller terpentin användas. Chavant NSP kan smältas vid 80 ° C och hällas, penslas eller sprutas. Hårdhet: 8-9 på en skala från 1 till 10. Densitet: 1,76 g / cm ³ . Volym / block: 0,52
 6. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen

Terpentin terpentin: typer, sammansättning, egenskaper

Ordet densitet kommer av latinets densus som betyder tät. terpentin, etc.) ligger strax under 0,8 kg/lit. För att få reda på hur mycket lösningsmedel det finns i färgen tittar man på angiven torrhalt. Är torrhalten 80. Terpentin är ett destillat från olika barrträd och framförallt olika sorter av tall. Vid tillverkning av trätjära för eget bruk genom upphettning av tallsplintor kan terpentin tas ut som en fraktion vid destillation av den flytande produkten. Brännbarhetsområde 1,0-6,0 vol% Flampunkt >64°C Tändtemperatur 250°C Densitet: 800 kg/m De kritiske effekter af mineralsk terpentin vurderes at være den slimhindeirriterende effekt samt akutte og kroniske effekter på centralnervesystemet. Nul-effekt-nivauet for irritation og påvirkninger af centralnervesystemet hos mennesket sættes lig med grænseværdien i arbejdsmiljøet, det vil sige 25 ppm (145 mg/m³)

Terpentin (talloljet terpentin, pinen terpentin) är en färglös eller gulaktig, flyktig och brandfarlig vätska erhållen från barrträdets harts TERPENTIN, OLJA CAS nr: 8006-64-2 EG nr: 232-350-7 Index nr: 650-002-00-6 REACH: 01-2119553060-53 Densitet och/eller relativ densitet 0,85 - 0,87 g/cm³ (20°C) q) Relativ ångdensitet Ej angiven r) Partikelegenskaper Ej angiven 9.2 Annan information 9.2.1 Information om faroklasser för fysisk far Ämne: terpentin CAS-nr: 8006-64-2 H-fraser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302/312/332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation GJØCO REN TERPENTIN Sida 1 av 5 Varenr: 6124 Ersätter datum: 15.1.2004 ISV Reviderat:13.07.06 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: GJØCO REN TERPENTIN Användningsområde: Tynner/løsningsmedel Producent: GJØCO AS Leverantör: GJØCO AB BOX 6, 284 21 PERSTORP Produktregisternr: Telefon/ Fax: 0046 435 35 35

Träna på motionscykel hemma - regn eller solsken, när du

Terpentin Version 1.0 SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Terpentin Art. Nr: 51102, 51110, 51150 Terpenti/Terpentin (EG nr: 232-350-7/232-688-5) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frå Styrofoam, en lätt plast som används för förpackningsmaterial och värmeisolering, löses i terpentin eftersom de två substanserna har kompatibla molekylära egenskaper. Vätskor löser fasta ämnen när krafterna som håller fasta molekylerna tillsammans är mindre än attraktionen mellan vätskorna och fastämnena Gjöco Ren Terpentin/Amerikansk Terpentin Omarbetat: 2015-10-09 Utskrift: 2015-10-12 3/11 Skin Irrit.2, H315, Skin Sens.1, H317, Eye Irrit.2, H319, Acute Tox.4, H332, Aquatic Chronic 2, H411 Produkten innehåller inga ytterligare ämnen som klassificeras som farliga för hälsa eller miljö, är PBT eller vPv

Terpentin - flugger

Terpentin och kolofonium erhålls från gummi inom industrin. Tallharts behandlas enligt standardteknologi. Det finns endast en liten skillnad i parametrarna beroende på skillnader i densitet och viskositet hos det bestående hartset. Vid tidpunkten för insamlingen består tallhartset av 35% terpen kolväten, som kallas terpentin Is flyter inte för att det större densitet än terpentin. En tom bägare väger 145 g. Om du häller 50 cm3 av en vätska i bägaren, så ökar massan till 185 g Terpentin innehåller icke-polära föreningar, och polystyren är också nonpolär. Lösningsmedellösning och evaporering Ett fast föremål håller sig samman genom krafter mellan atomer och molekyler; För att lösa upp objektet producerar lösningsmedlet sina egna krafter som motverkar de i det fasta materialet Terpentin - Terpentinens densitet är 868, 2 kg / m 3 (0, 8682 g / ml) vid rumstemperatur. Genom att veta att 1 g / ml = 8, 333 pund / gal, finner vi att terpentinens densitet är 7, 234 pund / gal. Ett prov av terpentin som väger 1 pund har en volym av 0, 138 gallon

Terpentin 25 ppm 150 mg/m3 H, S Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17, och ändring, AFS Relativ densitet: 0,86 Löslighet: Data saknas Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Data saknas Självantändningstemperatur: Data sakna Att veta att 1 g /ml = 8,333 lb /gal, vi finner tätheten av terpentin vara 7.234 lb /gal. Ett urval av terpentin som väger 1 pund har en volym på 0,138 gallon. Råolja - Råolja från Texas har en densitet på 873 kg /m 3 medan råolja med en täthet av 973 kg /m 3. Dessa densiteter motsvarar 7,27 Ib /gal respektive 8,11 Ib /gal Densitet: 1,11 ± 0,03 kg/lit Vikttorrhalt: 82% ± 3% Åtgång: 5-8 m. 2 /lit beroende på underlag Torktid: Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget. Förtunning: Terpentin eller sprit Rengöring: Terpentin eller sprit Ämne Terpentin, vegetabilisk CAS-nr 8006-64-2 EG-nr. 232-350-7 Innehåller: ---1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användningsområde Förtunningsmedel Användning som det avråds från Inga kända 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabla

Kycklinggryta bambuskott

Spolarvätskan fryser! #253906. Nu börjar jag bli riktigt less. Spolarvätskan fryser någonstans mellan pumpen och munstyckena på huven. Jag har varit runt på alla lättåtkomliga ställen och värmt slangen med en varmluftspistol men lyckas inte tina upp det när det väl frysit. Får den stå varmt ett tag så tinar den förståss eller terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med Dana Wipes 915 eller med vatten och tvål. (densitet ≥ 250 kg/m3) eller keramisk isolering. Översikten gäller för fogar i homogena väggar av lättbetong, betong eller murverk med en tjocklek på minst 150 mm mo om du till exempel använder eter och vatten under extraktionsprocessen har vatten en högre densitet än eter. Därför kommer vatten att vara bottenfasen., din metod för extraktion kan variera beroende på din utrustning, men i sin mest förenklade form använder extraktioner ofta någon form av separationstratt Densitet Balsamtepentin EoC - Version 4 Sida 6 av 11 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 30.11.2020. 9.2. Annan information Fysikaliska faror Andra fysiska och kemiska egenskaper TERPENTIN TURPENTINE TURPENTINE 3 F1 3 3 III III III Ja Ja Ja. Densitet vid 20 C: ca 900± 30 kg/m3 Åtgång: 6-12 m. 2 /lit Lösningsmedel: Terpentin fl.p 38° C Kokpunkt: > 150° C Bas: Äkta trätjära 850 Färg: brun Dalbränd trätjära 773 Färg: ljusbrun . För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpacknigen. Utgåva: 2015-01-3

Värm i ugn till circa 50-60 grader om du vill mjuka upp leran för grovformning. För att få en slät yta kan lite vatten, citronlösning eller terpentin användas. Chavant NSP kan smältas vid 80 ° C och hällas, penslas eller sprutas. Hårdhet: 8-9 på en skala från 1 till 10. Densitet: 1,76 g / cm ³ . Volym / block: 0,52 ved, veddel, xylem. cellulosahaltig och ligninhaltig cellvävnad som utgör ett slags ledningsvävnad och huvuddel av stam och gren hos rot, träd, buske, ris o.d. Veden består framför allt av sekundärt xylem bildat av kambiet. Xylemet transporterar vatten och oorganiska ämnen (och även en del organiska) mellan olika delar av växten och. Terpentin Kolväte 0 Tetrahydrofuran 1 Toluen Aromatiska kolväten 1 Trietylamin Aminer 0 Trikloretylen Klorerade kolväten 1 Urea/formaldehydharts Vatten 0 Väteperoxid 30 % Peroxid 1 ACITEX Miljöskydd AB Analysvägen 24-30 Tel. 031-14 77 00 435 33 Mölnlycke Epost: info@acitex.se www.acitex.se Tabel

Furu har normalt runt 400kg/kbm i densitet och får 900kg/kbm (torrsubstans) Lämpligt som golv i utsatta miljöer, tekniken kommer ge trä konkurrens möjlighet med klinker, marmor och liknande golv, samt givetvis tillämpning av våra träslag där tidigare bara regnskog och andra exotiska träslag dög Densitet: ca 1,5 kg/L. Åtgång: 1 liter räcker till 15-20 kvadratmeter beroende på underlag. För att erhålla en jämnt täckande yta krävs oftast minst tre strykningar Mineralsk terpentin bruges som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og olie­malinger Densitet för vatten staffan rydberg. Vätskor 20c densitet aceton 0792 bensen 0881 dietyleter 0716 etanol 0791 glykol 1116 kloroform 1498 koldisulfid 1261 koltetraklorid 1596 metanol 0793 nitrobensen 1210 svavelsyra koncentrerad 185 terpentin 0840 trikloreten 148 vatten 0998 gaser ntp densitet acetylen 1171 10 3. ämne densitet 10 3 kgm 3. Sensitiv eller terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål. SIKKERHET Se produktbladets säkerhetsdatablad. RAW Byggfog Plus 7340009514478 Samme patron til alle 3 farver. Ingen stregkode på designet. RAW A/S C.F. Richs Vej 115 DK-2000 Frederiksberg 19 RAW-DoP_-Seal1_D052019 EN. Tjärvitriol* *!! Tunntjärlasyr*medgrå*kulör* *! Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkte

Var försiktig vid hantering av bivax och terpentin eftersom de är brandfarliga, har låg flampunkt och kan självantända vi Flampunkt - Gas Tändtemperatur - 630 grader Relativ densitet: 0,59. Här kommer som vanligt ett tips för er som gillar rörliga bilder. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet, men 25 maj, 2018 ;. Densitet: Ej tillgängligt Löslighet vatten: Ej tillgängligt Löslighet i organiska lösningsmedel: Terpentin (8006-64-2/9005-90-7) - Biologisk nedbrytbar, men troligen ej lättnedbrytbar. 12.3 Bioackumuleringsförmåga Log Pow: 4 - Terpentin (8006-64-2/9005-90-7

Etanol - Wikipedi

Mineralsk terpentin 100% Densitet: ca. 0,8 kg/l ISO 2811 Koncentration: 100% Kogepunkt: 175-225°C Flammepunkt: 64°C Selvantændelsestemperatur: 240°C Lugt: Karakteristisk Advarsel: Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. Temperatur: Anvendes ved 0°C-25°C. (underlag og omgivelser Tallolja är en eterisk olja som erhålls genom ångdestillation av stubbar, nålar, kvistar och kottar från en mängd olika tallarter , särskilt Pinus sylvestris . Från och med 1995 var syntetisk tallolja det största enskilda terpentinderivatet . Syntetiska talloljor stod för 90% av försäljningen från och med 2000 Fortynding: Fortyndes med terpentin. Densitet: ca. 1,17 kg/l ISO 2811 Viskositet (v.20°C): cP 1200 Glans (v. 60° indfald): ca. 30, halvblank Forbrug: 4-8 m²/ltr afhængig af underlagets art og tilstand. Tørretid v. 23°C/50% RF: 24 timer. Overmalbar: efter 24 timer Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn. Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C

Mineralsk terpentin er således en blanding af forgrenede og ligekædede paraffiner, naftener, og alkylaromatiske carbonhydrider. Fordelingen af kulbrinter i traditionel mineralsk terpentin (stoddard solvent) er omtrentligt : 48 % alkaner (hovedsageligt C 9-12 ), 26 % monocycloalkaner, 12% dicycloalkaner, 14 % aromater Terpentin 25 150 - - 50 300 H, S H: Ämnet kan lätt upptas genom huden. S: Sensibiliserande ämne DNEL: Exponering Värde (mg/l) Population Effekter Kolväten Långvarig, dermal 300 mg/kg Relativ densitet (g/cm 3, 20°C): 0,8-0,9 Löslighet. lösningsmedlets 646 densitet är 0,87 g / cm³. Det är bland annat värt att titta på lösningsmedelspasset 646, även om många av de angivna siffrorna inte spelar någon roll för den genomsnittliga personen, men en produktionsteknolog baserad på dem kommer dock att kunna rekommendera eller förbjuda användningen av denna komposition Ascender Media We believe in love; immovable, whole-hearted, life-changing love KLARLAK BLANK. Tr×overflader.: RengÖr overfladen for smuds og stÖv. Grund bart tr× med klarlak blank fortyndet med10% min. terpentin. Overfladen slibes derefter med mellemfint sandpapir til glat overflade, da tr×et rejser sig. PÔfÖr derefter 1-2 gange me

För markerade variabler måste minst ett värde väljas. Energivara. Totalt 91 Valda. Acetylen, MWh/m3 Additiv och oxygenater, MWh/m3 Alkylatbensin, MWh/m3 Annan fotogen, MWh/m3 Bark, MWh/m3s (stjälpt mått) Biogas, uppgraderad MWh/1000nm3 Bioharts, MWh/m3 Biomal, MWh/ton Bioslam, MWh/ton Bitumen, MWh/ton Blandat hushållsavfall, MWh/ton. Relativ densitet 1.729 (17 ℃) Löslighet: Lättlöslig i vatten, och den vattenhaltiga lösningen är nästan neutral. Lösligt i terpentin och ammoniak. Olösligt i etanol. Sönderfaller i sur lösning. Vid uppvärmning till 100 ° C går 5 kristallvatten förlorade 31035 - Seajet Amerikansk Terpentin Utgivningsdatum: 17.10.2009 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form/konsistens Vätska. Färg Ljusgul. Lukt Karaktäristisk. Löslighetsbeskrivning Ej löslig i vatten. Kokpunkt (°C, intervall) 150 - 180 Tryck: Densitet (g/cm3) 0,860 Temperatur (°C): Relativ ångdensitet (luft=1) > 3 Ångtryck 0,67 kPa Temperatur (°C):. Terpentin 8006-64-2 25 ppm 150 mg/m³ 50 ppm 300 mg/m³ H, S, V . Förklaring anmärkningar: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. S = Ämnet är sensibiliserande. V = Vägledande korttidsgränsvärde. DNEL Terpentin (8006-64-2) Långtidsexponering - Konsument Systematiska effekter, oral: 0,31 mg/kg . Korttidsexponering -Konsumen

Miljödiesel HVO100 - Allt du behöver veta - Grönbil

Relativ densitet Värde: 0,8 g/cm3 Löslighet i vatten Ej vattenlöslig. Självantändningstemperatur Värde: 253 °C Kommentarer, Viskositet Tunnflytande. ADR TERPENTIN RID TERPENTIN IMDG TURPENTINE ICAO/IATA TURPENTINE 14.3 Faroklass för transport ADR 3 Farlighetsnummer 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II Densitet: Ca 0,860 g/cm3 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet: Ej reaktiv. Stabilitet: Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden. Förhållande som skall: Hygroskopisk produkt, undvik kontakt med vatten samt undvikas fuktiga miljöer. Reagerar med: Träterpentin kan reagera med kraftiga oxidationsmedel som Ca(OCl) 2, Cl 2 TERPENTIN, OLJA Sverige (AFS 2018:1) Relativ densitet 0,85 - 0,87 g/cm³ (20°C) n) Löslighet Ej angiven o) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillämpligt p) Självantändningstemperatur 220 - 255 °C q) Sönderfallstemperatur Ej angiven r) Viskositet <20,5 mm²/ Densitet Ett träslags densitet mäts i kg/m3. En hög densitet är som regel tecken på stor styrka/slitstyrka/hårdhet, men också på en betydande krympning som ger mycket instabilt trä. Kärnveden är rik på kåda, terpentin och garvämnen Villa Färg VARUINFORMATION Handelsnamn: BALSAMTERPENTIN (Fransk terpentin) Produktnummer: Utfärdandedatum: 08-01-01 Version: 1 Omarbetad: 2 5. Åtgärder vid brand BRANDFARLIGT: Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risk för elektrostatisk uppladdning

Terpentin - Wikipedia, den frie encyklopæd

diklorättiksyra 20 x 30 teknisk sprit - x 30 terpentin - x 30 dieselbränsle - x 30 diklormetan - - - urinämne vattenlösning - x 30 dieselolja Densitet g/cm³ 0,900-0,915 0,895-0,900 Elasticitetsmodul E (DIN 53457) MPa 1300-1800 600-1200 Brottgräns. Densitet 1,028 kg/dm3 (25 °C) Kokpunkt 202 °C Smältpunkt 24 °C Ångtryck 0,045 kPa (0,33 mm Hg) (25 °C) Mättnadskoncentration 446 ppm Fördelningskoefficient (log K o/w) -0,38 Omräkningsfaktorer 1 ppm = 4,12 mg/m3; 1 mg/m3 = 0,24 ppm N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) är en färglös till gulaktig vätska med en aminlik-nande oangenäm lukt terpentin 8006-64-2 15 min. 50 300 1990 H,A Relativ densitet Data saknas )|UGHOQLQJVNRHIILFLHQW Data saknas 6MlOYDQWlQGQLQJVWHPSHUDWXU ! & 6|QGHUIDOOVWHPSHUDWXU Data saknas Viskositet Data saknas 9.2 Annan information Parameter 9lUGH HQKHW Metod/referens Kommentar Densitet NJ. Densitet kg/m3 930 kg/m3 vid 17,5°C Löslighet i vatten mg/lit Ej lösligt Löslighet i organiska lösn.med. Terpentin Stabilitet Stabil under normala tryck- och temperaturförhållanden. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 8. FÖREBYGGANDE SKYDDSÅTGÄRDER 7. HANTERING OCH LAGRIN

Chavant NSP Medium / Chavant lera - kin

Användningsområde: Träskydd Kisel är steg 2 i behandlingen av altanen. Kiselbehandlingar är utmärkta på tryckimpregnerat virke för att få en vacker silvergrå och beständig yta. Behandlingsmetoden används på de flesta förekommande träslag som furu, ek, bok, gran, sibirisk lärk, ädelträ, thermobehandlat trä, ceder. utmärkt. Datablad. Här hittar du: - Tekniska datablad. - Säkerhetsdatablad. - FDU-blad (Förvaltning, Drift och Underhåll) Sök efter produkten du önskar Densitet ca 1 kg/liter Torrhalt ca 60% Brandfarligt Nej Arbetstemperatur Inte under +18C Förpackning 35 ml tub Lagring 2 år i obruten förpackning Egenskaper efter applicering Färg Klar Beständighet God mot vatten. Tål ej syra eller UV-ljus. Olja mjukgör limmet. Limmade textilier tål ej kemtvätt eller kokning Färgens densitet är alltså 1,65. Om färgen man skall mäta innehåller lösningsmedel måste man först räkna bort lösningsmedlets vikt för att få fram vad färgdelen väger. Det är då bra att känna till att vatten väger ca. 1 kg/liter och att de flesta andra lösningsmedel (lacknafta, terpentin, etc.) ligger strax under 0,8 kg/lit

Pounds to Gallons Conversion Vetenskaplig Och Populär

I denna bilaga presenteras ett ofta använt system för klassificering av löskomna kemikalier i vattenmiljön. Systemet grundar sig på kemikaliernas fysikaliska beteende i vatten och har 12 st klasser för fria kemikalier (G, GD, E, ED osv) och tre klasser för förpackningar (PF, PI, PS) • Terpentin, neutral sæbe og husholdningsvaske - middel. INDLEDNING Polycarbonatplader har mange anvendelsesmulig - heder og er kendetegnet ved ekstremt høj slagstyrke (ca. 250 gange stærkere end glas og omkring 30 gange stærkere end akrylplast), lav vægt (ca. 50 % af glas) og høj lysgennemgang (som glas). Pladern Verktyg rengörs i mineralisk terpentin, lacknafta eller T-Röd innan limmet torkat. Efter att limmet har härdat används lösningsmedel som löser silikon. Åtgång Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m Emballage 290 ml patron. Skall förvaras frostfritt. Hänvisning Se säkerhetsdatablad. Teknisk data Skinnbildning: Ca. 10-15 min

Kiilto Strong Fogförstärkare - Tinner, terpentin

Densitet (g/cm³): 1,641,06 Andel torr, fast substans (%): 100100 Brookfieldviskositet (mPa·s): 700 000 400 000 EMICODE: EC1 R Plus - mycket låga emissioner APPLICERINGSDATA (vid +23°C och 50% R.H.) Blandningsförhållande: komponent A : komponent B = 9 : 1 Blandningens konsistens: krämig pasta Blandningens densitet (kg/m³): 1 55 Beskrivning: Vegetabilisk terpentin. Användning: Används som lösnings- och förtunningsmedel för oljebaserade konstnärsfärger och porslinsfärger för att uppnå den rätta smidigheten i färgen. Används även till rengöring av verktyg som använts med dessa produkter. Tekniska data: Densitet: 0,86 kg/l Flampunkt: ca. 32°

Innehåller TERPENTIN; Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård P102 Förvaras oåtkomligt för barn P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden Säkerhetsdatablad för Tjärolja Brun. Edition 2015-06-26 Sida 1(8 Densitet (g/cm³) 0,74-0,85 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 130-213 Ångtryck (20°C) 3 hPa Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) >3 Densitet 1,14 g/cm ³ Torrhalt 70 ± 1 Rengöringsmedel Bostik Lim- o Penseltvätt, aceton eller terpentin Förpackning 300 ml patron Egenskaper efter applicering Färg Brunbeige Hållfasthetstillväxt Full hållfasthet normalt efter ca 14 dagar Skjuvhållfasthet ca 250 N/cm² mot plywoo Densitet Densitet för det blandade materialet: ca 0,7 kg/ dm³ Lagring hållbarhet 12 månader Förpackning 30 liter hink Artiklar Art.nr. Beskrivning 5200779047 webertec superflex 10, 30 liter hink • Hög bindningsförmåga • God förmåga att överbrygga sprickor Om produkten Tec Superflex 10 är en lösningsmedelsfri och högflexibe